NAVRCHOLU.cz
aktuality

Připravovaný upgrade na verzi 7.7.156 zahrnuje novou strukturu věty ISCP pro výkaz Trexima. Máte-li povinnost odevzdávat tento statistický výkaz, doplňte si k pracovním poměrům zaměstnanců nově požadovaný údaj: Stupeň náročnosti práce (podrobnosti najdete například na www.minimalnamzda.sk).

Doplnění proveďte v okně Zaměstnanci, na záložce Prac.poměry; tlačítkem Trexima si zobrazíte malé okénko Trexima, kde ke každému zaměstnanci vyplňte příslušný stupeň náročnosti práce (jedná se o pole v dolní části okénka, po provedení upgradu bude označené jako Stupeň náročnosti práce, ve starších verzích toto pole neslo označení Vedení zaměstnanců). Vyplňujte číslici 1 – 6, nebude-li vyplněno nic, případně tu bude jiný znak, do výkazu Trexima se bude doplňovat číslice 0, která je v testovacím rozhraní akceptovatelná.

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré novinky sú podmienené splnením radu podmienok.

 

Minimálna mzda:

Minimálna mzda sa pre rok 2019 zvyšuje na 520 eur mesačne (2,989 eur hodinovo). Životné minimum fyzickej osoby je 205,07 eur mesačne.

Dane:

Mení sa hranica, od ktorej sa daní vyššou (25%) sadzbou: mesačne táto hranica je 3 021,37 eur, pri ročnom zúčtovaní to bude 36 256,38 eur.

Nezdaniteľná časť príjmov za poplatníka sa mení na 328,11 eur/mes. Ročne to bude max. 3 937,35 eur (znižuje sa dynamicky až k nule podľa výše základu.)

Nový odpočet zo základu dane (použije sa pri Ročnom zúčtovaní dane, už aj za rok 2018): príspevok na kúpeľnú starostlivosť (pre zamestnanca max 50 eur/rok, pre rodinných príslušníkov max. 50 eur/rok za každého z nich).

Pri Ročnom zúčtovaní daní (už aj za rok 2018) je možné uplatniť nový daňový bonus za zaplatené úroky z pôžičiek na bývanie (max. 50%, najviac 400 eur ročne).

Od 1.1.2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur (ročná výška 266,04 eur) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 (a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). (IS KOSTKA už toto zvýšenie má v sebe automaticky zabudované.)

Zdravotné a sociálne poistenia:

Pre rok 2019 sa mení iba maximálny vymeriavací základ pre všetky sociálne poistenia (okrem úrazového) na 6678 eur. Sadzba úrazového poistenia sa zjednocuje na 0,8% .

Formuláre, zostavy a dátové výstupy:

Menia sa:

  • - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane->Potvrdenie o zdan. príjmoch)
  • - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za závislej činnosti...(Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo záv.činn....(Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Mesačné hlásenie na DÚ rozpis)
  • - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých... (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Ročné hlásenie na DÚ sumár, dtto rozpis)
  • - Mesačný výkaz poistného a príspevkov (Program->Mzdy a personalistika ->Zostavy->Sociálne poistenie ->Odvod sociálneho poistenia)

V čase uzávierky úprav do tejto verzie neboli ešte k dispozícii ani elektronické formuláre ani nové verzie XML šablón pre dátové zásielky. Dodáme ich akonáhle to bude možné.

Štatistika Trexima:

Doplnené ďalšie údaje, mi. o nadčasoch v sobotu, nedeľu, sviatkoch a v noci.

Iné:

Zavedené pre rok 2019 budú nové mzdové zložky:

3815 - Odmena počas dovoleniek (do limitu) - po prvýkrát možné použiť v 06/2019
3805 - Odmena počas dovoleniek (nad limit)
3816 - Odmena počas vianočných sviatkov (do limitu) - po prvýkrát v 12/2019
3806 - Odmena počas vianočných sviatkov (nad limit)
3817 - Príspevok na rekreáciu (do limitu)
3807 - Príspevok na rekreáciu (nad limit)
7353 - Zúčtovanie bonusu na úroky - použije sa už pri RZD za 2018

 

Pokyny pre ročné zúčtovanie dane za 2018:

V RZD za rok 2018 pribudli nové údaje:
- zníženie daň. základu na kúpeľnú starostlivosť (osobitne vyplňte čiastku na zamestnanca samého a na rodinných príslušníkov – po 50 eur max. na každého),
- daňový bonus na úroky na bývanie (čiastka nárokovaná zamestnancom v max. prípustnej výške).

V mesiaci, v ktorom vykonáte zamestnancovi (ak o to požiadal) ročné zúčtovanie dane, použite tlačidlo „Previesť do pohľadávok/záväzkov“ v okne RZD. Tým sa rozdielové zložky presunú do P/Z (v okne Spracovanie mzdy). Ak v danom mesiaci napokon spustíte spracovanie mzdy, tieto zložky sa automaticky presunú do zložiek na spracovanie; tieto vstupné zložky ponechajte ako súčasť spracovania, aj keď môžu mať nulové čiastky. Toto je dôležité pre to, aby program vedel správne vykázať mzdové obdobie, v ktorom k vykonaniu RZD došlo.

 Ve mzdové agendě provede potřebné změny hodnot upgrade na verzi 7.7.156. Přinášíme zde stručný popis změn. Doporučujeme přečíst si novely zákonů (např. www.zakonyprolidi.cz ).
 

Minimální mzda:

Od roku 2019 zvýšena na 13350 Kč / měs., tj. 79,80 Kč / hod. Životní minimum se nemění, ale náklady na bydlení ano: 6233 Kč.

Daně:

Změna hranice pro solidární daň: 1 569 552 Kč / rok, tj. 130 796 Kč / měs. Při RZD za 2018 činí daňová sleva na „školkovné" 12200 Kč/rok na 1 dítě (=výše min.mzdy v 2018). V roce 2019 daňový bonus na dítě (ročně) náleží při příjmu rovném alespoň šestinásobku min.mzdy (80100 Kč); měsíčně při dosažení její poloviny (6675 Kč). V průběhu roku 2019 se očekává změna danění u DPČ, kde bude hranice pro srážkovou daň patrně posunuta z 2500 na 3000 (aby byla jednotná se změněnou hranicí pro odvody na ZP a SP).

Zdravotní a sociální pojistné:

Od roku 2019 je minimální základ pro odvod ZP roven minimální mzdě, tedy 13350 Kč / měs. Maximální základ pro sociální pojištění je 1 569 552 Kč / rok. Jinak beze změn, kromě DPČ (dohod o prac.činnosti):
- pro DPČ1: do částky 3 000,-/měs osvobozeno od placení ZP a SP. Ale daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani, pouze do limitu 2 500,- (2 499,-). Nad 2 500,- již zálohová daň;
- pro DPČ2: do částky 3 000,-/měs osvobozeno od placení ZP, SP placeno vždy. Ale daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani, pouze do limitu 2 500,- (2 499,-). Nad 2 500,- již zálohová daň.
Pro DPP (dohody o provedení práce) pořád platí hranice 10 000,-/měs -> osvobozeno od ZP i SP a daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani.

Standardní prac.poměr (a funkcionáři) – stejné, jako dosud.

Pro ZMR (zaměstnání malého rozsahu): ZP provádět vždy, SP neprovádět do 3 000,-, daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani, pouze do limitu 2 500,- (2 499,-). Nad 2 500,- již zálohová daň.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských náhrad:
1. hodinová redukční hranice                   190,75 Kč
2. hodinová redukční hranice                   286,13 Kč
3. hodinová redukční hranice                   572,25 Kč

Jiné:

Tiskopisy a datové výstupy se nemění, resp. mění se v podstatě pouze jejich evid.číslo. Byly upraveny následující sestavy:

- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor č.27 (Program->Mzdy a personalistika->Sestavy->Daně->Potvrzení o zdaň příjmech)

  • - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.26 (Program->Mzdy a personalistika->Sestavy->Mzdový list) - byla doplněna druhá strana (s nevyplněnými údaji)

 

A pro informaci ještě:

Od 1. ledna 2019 zavádí ČSSZ novou informační službu pro zaměstnavatele:
Prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena. Tato nová služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ, tj. s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo přístupovými údaji datové schránky).

Od 1. 7. 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. Poskytování náhrady mzdy nebo platu za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti již schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu, návrh však ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky. Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Připravuje se i opatření, aby zaměstnavatelé získali informaci o uznání dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců co nejdříve elektronickou cestou. Zaměstnavatelé by mohli využívat službu ePortálu ČSSZ, která jim poskytne údaje o evidované dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance včetně místa pobytu a doby vycházek.

 

Nebaví vás při práci s Kostkou opuštět práci na klávesnici a hledat myš? Používejte Klávesové zkratky.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár JANUÁR 2018

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2019

Pokud v lednu budete potřebovat potvrzení o zdanitelnýc příjmech v Slovenské republice, je pro vás k dispozici dříve, než dostanete první upgrade pro rok 2019.

Stáhněte si soubor: potv_o_zd_prij_SR_2018.zip a rozbalte jej k sobou na stanici.

 

Pak soubor potv_o_zd_prij_SR_2018.gif nakopírujte do adresáře bitmaps systému KOSTKA Pro, tedy na 64-bitových stanicích do c:\Program Files (x86)\KOSTKA9\bitmaps\, na 32-bitových stanicích do c:\Program Files\KOSTKA9\bitmaps\.

Pak podle návodu nahrajte sestavu jako NOVOU.

Sepsali jsme pro vás návod, jak správně nastavit tisk na tiskárnu štítků.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2018

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár DECEMBER 2018

 

 

Připomínáme, že nyní, ještě dříve než začne shon závěru roku 2018, bude vhodné nastavit číslování dokladů pro rok 2019, více viz podrobný článek.

 

Ti z vás, kteří kostku používáte sysstém KOSTKA Pro 9 let a příští rok bude desátý, doporučujeme i článek o číslování dokladů po 9 letech.

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

22 Led 2019

(SR) Výkaz Trexima

Připravovaný upgrade na verzi 7.7.156 zahrnuje novou strukturu věty ISCP pro výkaz Trexima. Máte-li povinnost odevzdávat tento statistický výkaz, doplňte si k pracovním poměrům zaměstnanců nově požado... více


22 Led 2019

(SR) Novinky v mzdách 2019

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré ... více


22 Led 2019

(ČR) Novinky ve mzdách 2019

 Ve mzdové agendě provede potřebné změny hodnot upgrade na verzi 7.7.156. Přinášíme zde stručný popis změn. Doporučujeme přečíst si novely zákonů (např. www.zakonyprolidi.cz ).  Minimální mzda: Od ... více


18 Led 2019

Klávesové zkratky

Nebaví vás při práci s Kostkou opuštět práci na klávesnici a hledat myš? Používejte Klávesové zkratky. více


06 Led 2019

(SR) Daňový kalendář JANUÁR 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár JANUÁR 2018   více


31 Pro 2018

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář LEDEN 2019 více


21 Pro 2018

SR Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018

Pokud v lednu budete potřebovat potvrzení o zdanitelnýc příjmech v Slovenské republice, je pro vás k dispozici dříve, než dostanete první upgrade pro rok 2019. Stáhněte si soubor: potv_o_zd_prij_SR_2... více


03 Pro 2018

Nastavení tisku na tiskárně štítků

Sepsali jsme pro vás návod, jak správně nastavit tisk na tiskárnu štítků. více


03 Pro 2018

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2018 více


02 Pro 2018

(SR) Daňový kalendář DECEMBER 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár DECEMBER 2018   více