NAVRCHOLU.cz
aktuality

(SR) Overili sme, že komunikácia IS KOSTKA s fiskálnym zariadením eFT4000B (VAROS Technology) je funkčná, tlačí a registruje bločky so všetkými náležitosťami. Ak ešte nemáte dohodnutý termín inštalácie od firmy varos.sk, urobte to.

Stiahnite si upgrade IS KOSTKA na verziu 7.7.167. Jeho súčasťou je dokument Fiskálny modul FT5000 v IS KOSTKA aktualiz 2019-11.pdf, v ktorom nájdete informácie a pokyny pre nastavenia IS KOSTKA pre váš nový fiskálny modul. Tu poznamenám iba to, že verzia 7.7.167 vie narábať aj s vaším doterajším fiskálnym zariadením, čiže s inštaláciou verzie 7.7.167 netreba čakať.

Poznámka: Pri inštalácii zariadenia servisnými pracovníkmi firmy VAROS Technology sa prosím ubezpečte, že zoznam preddefinovaných spôsobov úhrad je zapísaný v tomto poradí: 1. Hotovosť, 2. Platobná karta, 3. Poukážka/Šek.

Pevne veríme, že sme urobili všetko pre to, aby vám IS KOSTKA slúžil spoľahlivo aj s novým fiskálnym zariadením.

 Tisk na EFT4000 od firmy Varoš z KOSTKA PRO

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář LISTOPAD 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár NOVEMBER 2019

 

Pokud některý tiskový výstup ve verzi 7.166 vypadá špatně, například z dvouřádkového tisku se ukazuje jen první řádek nebo se v ODF špatně tiskne sazba DPH, je to možné opravit tak, že při tisku zatrhnete možnost Použít starší verzi tiskového procesoru

d1 

Pokud se obáváte, že na zatržení zapomenete, můžete jako správce stisknout ikonu správce (ta s hlavičkou)
d2
a u příslušné sestavy zatrhnout Stařší verze. Pak se pro VŠECHNY uživatele bude nabízet starší verze.

 d3

Na úpravě tiskových výstupů, jejichž vzhled je ovlivněn softwarem třetí strany, pracujeme. Ve verzi 7.167 bude oprava zahrnuta.

Tento článek se snaží dát odpověď na otázky uživatelů ohledně změn přijatých pod souhrnným názvem „Daňový balíček 2019“. Dotazy jsou ohledně změny v zákoně č. 235/2004 Sb., kdy dochází ke změnám v § 37 „Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby“. Změny v zákoně jsou přijaté k 1.4.2019, se zavedeným přechodným obdobím do 1.10.2019. Daňový balíček odůvodňuje změny takto:


„Z důvodu větší přehlednosti je výpočet daně z přidané hodnoty sloučen do odstavce 1. Zároveň je pro přesnější výpočet daně za účelem, aby byl naplněn požadavek na stejnou výši daně při výpočtu daně podle odstavce 1 písm. a) i písm. b), změněn způsob stanovení hodnoty koeficientů. Pro nadbytečnost je také vynechán popis ceny včetně daně a ceny bez daně. Základ daně se pak stanoví dle obecného pravidla § 36 zákona o dani z přidané hodnoty. Zároveň se pro nadbytečnost vypouští text ohledně zaokrouhlování vypočtené daně na celé koruny. V bezhotovostním styku lze matematicky zaokrouhlovat na dvě desetinná místa, neboť podle ustanovení § 13 zákona č.  6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je peněžní jednotkou v České republice koruna česká, která se dělí na sto haléřů, tedy na setiny.   Důvodem je snaha o větší přehlednost při výpočtu daně z přidané hodnoty s tím, že by mělo být dosaženo stejné částky výše daně při výpočtu daně zdola i shora. Z tohoto důvodu se při výpočtu výše daně shora podle písmene b) vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty podle § 36 odst. 5.“

 

Co tedy říká zákon v uvedeném paragrafu:

 

Daň se vypočte jako

a) součin základu daně a sazby daně, nebo

b) rozdíl mezi

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.


Pro uživatele našeho IS KOSTKA Pro tedy důležité:

 

  • Zaokrouhlování vypočtené daně na korunu, které připouštěl původní odstavec (1) paragrafu 37, není při výpočtech použito.
  • Výpočet daně pomocí koeficientu, který definoval původní odstavec (2) paragrafu 37, není při výpočtech použit.


Na dokladových řadách prodejních dokladů (ODF, PRO) je možné nastavit způsob zaokrouhlení dokladu. Při bezhotovostním platebním styku navrhujeme nastavit zaokrouhlení dokladů na 0,01.

 

image001

 

U dokladů hrazených hotově nedochází k zaokrouhlení celkové částky, protože součet základů a vypočtených daní odpovídá celkové částce dokladu.


Upřesnění FS:
Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.


Zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně).

 

Použité zdroje:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2019/danovy-balicek-2019-34908

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20190401?porovmin=1

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

Do sekce Návody Finance byl přidán nový článek Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb – EET


Od července 2019 se snížil odvod pojistného na sociální pojištění za firmu, a to z 25% na 24,8%. Odvod pojistného za zaměstnance zůstal stejný, ve výši 6,5%. Většina z nás již dlouho používá k zasílání Přehledu o výši pojistného ePortál online služby na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz). A po vyzkoušení tohoto interaktivního formuláře se některým z vás mohlo stát, že data, která KOSTKA odesílá pro naplnění tohoto formuláře, jsou malinko jiná. Protože odvod pojistného za firmu se v některých případech může lišit o 1Kč při načtení tiskopisu ze souboru vyexportovaného z KOSTKY a při výpočtu, pokud tiskopis vyplňujete ručně. A jak, že se to vlastně počítá?

Pojistné se vypočítáva jako 6,5% z vyměřovacího základu za zaměstnance a 24,8% z vyměřovacího základu za zaměstnavatele. Těchto 24,8% se ještě dále drobí, ale to už naštěstí nemusíme vypočítávat my. Tyto dvě částky se sečtou a odvedou. Pojistné se zaokrouhluje na koruny nahoru.
Výše uvedené je ideál, pokud máte jednoho zaměstnance. Pokud je zaměstnanců více, musí se z každého vyměřovacího základu vypočítat 6,5%, ty se zaokrouhlí na koruny nahoru a potom se vyměřovací základy všech zaměstnanců sečtou a vypočítá se pojistné za firmu.
V interaktivním formuláři zadáte celkový vyměřovací základ a on vám vypočítá oněch 24,8% za firmu, které samozřejmě zaokrouhluje nahoru. Pojistné za zaměstnance nechá vypočítat a vyplnit vás. Otázka je, proč zároveň formulář nevypočte i těch 6,5%?
KOSTKA sečte všechny odvody pojistného za zaměstnance, potom z celkového vyměřovacího základu vypočte celkové pojistné a od toho odečte již vypočtenou sumu. Rozdíl je pojistné za firmu. Rovněž samozřejmě zaokrouhluje na koruny nahoru.
Takže výsledkem je, že celkové procento (31,3%) se odvede a to, že nám někdy webový formulář v jednom políčku zobrazí rozdílně 1 Kč, bych, i s ohledem na to, že formulář neprovádí celý výpočet, nepovažovala za chybu.

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář ŘÍJEN 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár OKTÓBER 2019

 

Od 17.09.2019 je k dispozici upgrade 7.165 s těmito novinkami:


Top Management

Podpora pro hospodářský rok v oknech: Pokud máte implementován hospodářský rok (odlišný od kalendářního), mohou okna Top Managementu vypočítávat hodnoty s ohledem na hospodářský rok. K tomuto účelu nastavte v Nástroje->Nastavení->Top Management->Lokální stejnojmennou předvolbu.
Ashampoo Snap 2019.09.17 15h36m37s 003
Je-li zaškrtnuta, pak při volbách „Rok“ a „Kvartál“ se sumarizace provádí podle hospodářského roku. (Ostatní časové intervaly jsou kalendářní, neboť by to bylo na újmu srozumitelnosti.)
Poznámka: Okno Plnění plánovaných ukazatelů tuto předvolbu používá také, ale předpokládá se, že plán je vytvářen na kalendářní rok.


Účetnictví

(ČR) Kontrolní hlášení k DPH má pro ODF a DOF v šabloně i v oknech změněn příznak označující zda se jedná o opravný daňový doklad v souvislosti s nedobytnou pohledávkou (novela Zákona o DPH k 01.04.2019, ale XML data v novém formátu se přijímají až od 10/2019, tedy hlášení za září). V oknech ODF a DOF je nyní nově výběrový seznam se třemi stavy; do KH se posílají písmena N/A/P.

Ashampoo Snap 2019.09.17 15h29m48s 002


Sklad, Odbyt a prodej

Okno Prodejné zásoby nyní obsahuje další dva nové údaje: Objednáno (vypočteno shodně jako v Požadavcích na objednání, tj. součet ze všech realizovaných OBJ ke kterým neexistuje realizovaná PRI) a Prodáno v posl. 6 měs. (vypočteno z nezálohových realizovaných ODF a PRO); množství je vyjádřeno ve stejné měrné jednotce jako ostatní údaje.

 


Mzdy

(ČR) Žádosti o DNP: v tiskovém reportu u vyloučených dob s prázdnými hodnotami se nově tisknou nuly.

(SR) V mesačnom hlásení o odvodoch na sociálnu poisťovňu v niektorých prípadoch chýbali v zozname zamestnanci, ktorí nastúpili v mesiaci, za ktorý sa podáva hlásenie, ak nenastúpili prvého dňa v mesiaci.

 

Majetek

Odstraněna chyba, kdy druhé a další technické zhodnocení na zrychleně odepisovaném majetku v některých případech chybně přepočetlo odpisový plán.

 

Do sekce Návody -> Účetnictví byl přidán článek Výpočet výkazu za více zakázek

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

06 Lis 2019

(SR) Fiskálny modul pre eKASA otestovaný

(SR) Overili sme, že komunikácia IS KOSTKA s fiskálnym zariadením eFT4000B (VAROS Technology) je funkčná, tlačí a registruje bločky so všetkými náležitosťami. Ak ešte nemáte dohodnutý termín inštaláci... více


02 Lis 2019

(ČR) Daňový kalendář LISTOPAD 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář LISTOPAD 2019 více


02 Lis 2019

(SR) Daňový kalendář NOVEMBER 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár NOVEMBER 2019   více


23 Říj 2019

Jak opravit tisk ve verzi 7.166

Pokud některý tiskový výstup ve verzi 7.166 vypadá špatně, například z dvouřádkového tisku se ukazuje jen první řádek nebo se v ODF špatně tiskne sazba DPH, je to možné opravit tak, že při tisku zatrh... více


18 Říj 2019

Zaokrouhlení a DPH - Zákon 235/2004 Sb. paragraf 37

Tento článek se snaží dát odpověď na otázky uživatelů ohledně změn přijatých pod souhrnným názvem „Daňový balíček 2019“. Dotazy jsou ohledně změny v zákoně č. 235/2004 Sb., kdy dochází ke změnám v § 3... více


10 Říj 2019

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb – EET

Do sekce Návody Finance byl přidán nový článek Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb – EET více


30 Zář 2019

(ČR) Pojistné na sociální pojištění po novele zákona

Od července 2019 se snížil odvod pojistného na sociální pojištění za firmu, a to z 25% na 24,8%. Odvod pojistného za zaměstnance zůstal stejný, ve výši 6,5%. Většina z nás již dlouho používá k zasílán... více


30 Zář 2019

(ČR) Daňový kalendář ŘÍJEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář ŘÍJEN 2019 více


30 Zář 2019

(SR) Daňový kalendář OKTÓBER 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár OKTÓBER 2019   více


17 Zář 2019

Upgrade 7.165

Od 17.09.2019 je k dispozici upgrade 7.165 s těmito novinkami: Top Management Podpora pro hospodářský rok v oknech: Pokud máte implementován hospodářský rok (odlišný od kalendářního), mohou okna Top... více