NAVRCHOLU.cz
daňový kalendář SK

 

mesačné
do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu


15.03.2018
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov   

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona

Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane


26.03.2018
Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Spotrebná daň z liehu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane    

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet    

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac   

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane    

Spotrebná daň z liehu

 • Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca

Spotrebná daň z uhlia

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane    

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac   

Spotrebná daň z liehu

 • Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL   

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac


do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní po dni výplaty

 

ročné
12.03.2018
Daň zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2017 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2017  


30.03.2018
Daň zo závislej činnosti

 • Podanie dodatočného hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, ak zamestnávateľ zistil po lehote na podanie hlásenia, že je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie opravného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak zamestnávateľ zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie


do 15 dní po uplyn. mes
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytov. zdrav. starostlivosti, ktorý nemá pridelené č. účtu správcu dane  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytov. zdrav. starostlivosti, ktorý nemá pridelené č. účtu správcu dane

 

mesačné
do 5 dní po dni výplaty

 • Daň zo závislej činnosti
 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu

 

15.02.2018
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie   

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov    

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona

 

26.02.2018
Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane    

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac   

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z liehu

 • Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL   

Spotrebná daň z liehu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane    

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z uhlia

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z liehu

 • Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci  

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac


28.02.2018
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12  

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti  

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach  

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane   

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

 

ročné
12.02.2018
Daň zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2017, ak zamestnanec oň požiadal do 5.2.2018 na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľa


do 15 dní po uplynutí mes
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane


28.02.2018
Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 44x ods. 3    

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Oznámenie splnenie podmienok § 46q ods. 2 zákona č.98/2004 Z.z. držiteľom povolenia na distribúciu a povolenia na predaj

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Oprávnený príjemca opakovaný, ktorý má zloženú zábezpeku na daň menej ako 5000,-€ je povinný doplniť zábezpeku

 

mesačné
do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu 
 • 02.01.2018

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti   

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur  

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane   

Osobitný odvod regulovaných odvetví

 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12


15.01.2018
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie udalosti  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona   
 • Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
 • Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac


25.01.2018
Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z liehu

 • Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca   

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci

Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z uhlia

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac  

Spotrebná daň z liehu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z liehu

 • Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL

 

31.01.2018
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane  

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12

 

do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu


štvrťročné
02.01.2018
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4   

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane


20.01.2018
Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane


25.01.2018
Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív  

Osobitný odvod finančných inštitúcií

 • Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok


ročné
02.01.2018  

 • Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november 2017

 

15.01.2018
Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Oznámenie stavu skladových zásob SB cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou,na ktorej je znak pre platnosť sadzby SPD ktorým je veľké písmeno "A"


25.01.2018
Spotrebná daň z liehu

 • Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2017 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru )


31.01.2018
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2017 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov

Daň z motorových vozidiel

 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie
 • Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2017  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov


do 15 dní po uplynutí mes

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

do 15 dní po uplynutí mes

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

AKTUALITY

Prev Next

13 Bře 2018

(ČR) GDPR obecně a jak s ním naložit v IS KOSTKA

Již naposledy - GDPR obecně a jak s ním naložit v IS KOSTKA   Evropské nařízení GDPR přináší všem firmám nové nekompromisní požadavky na zpracování a ochranu osobních údajů. Přísná pravidla budou pl... více


13 Bře 2018

(SR) GDPR obecně a jak s ním naložit v IS KOSTKA

GDPR obecně a jak s ním naložit v IS KOSTKA   Evropské nařízení GDPR přináší všem firmám nové nekompromisní požadavky na zpracování a ochranu osobních údajů. Přísná pravidla budou platit bez výjimky... více


12 Bře 2018

Plánované omezení některých webových služeb

V souvislosti s aktualizací naší IT infrastrukutry nebudou ve dnech 24.-25.3.2018 k dispozici webové služby, které tuto infrastrukturu využívají. Speciálně se jedná o e-upgrade IS KOSTKA a o validaci ... více


05 Bře 2018

(SR)-sestava Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov zo závislej činnosti

Výše uvedená sestava nebyla součástí upgrade 7.143. Abyste ji mohli vytisknout, je potřeba nahrát tuto sestavu jako NOVOU dle návodu. Ke stažení je zazipovaná sestava k dispozici ZDE.   Protože se j... více


02 Bře 2018

Číslování dokladů po 10 letech

Do Návody->Obecné návody byl přidán článek Číslování dokladů po 10 letech.   více


01 Bře 2018

(ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2018 více


01 Bře 2018

(SR) Daňový kalendář MAREC 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář MAREC 2018 více


26 Úno 2018

Velký zájem o seminář GDPR

Velmi nás těší váš zájem o GDPR! Seminář o GDPR má za sebou první opakování, a i to druhé je již "vyprodáno". Oproti původnímu plánu jsme se tedy rozhodli zopakovat jej ještě jednou, a to v březnovém ... více


13 Úno 2018

(ČR) GDPR obecně a jak s ním naložit v IS KOSTKA

GDPR obecně a jak s ním naložit v IS KOSTKA   Evropské nařízení GDPR přináší všem firmám nové nekompromisní požadavky na zpracování a ochranu osobních údajů. Přísná pravidla budou platit bez výjimky... více


12 Úno 2018

(ČR)-potvrzení o zd.příjmech-vybírané srážkou

V tiskopis POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech...a o srážené daní vybírané srážkou (vzor č.5) se v tiskové sestavě, která byla distribuována ve verzi 7.142, v řádku 3 tiskne špatná hodnota. Pro správný ... více