NAVRCHOLU.cz
Ukázka zakázkového řešení v modulu Výroba

 

Následující popis je ukázkou nadstavbového modulu, jaký se dá vytvořit přesně podle Vašich požadavků – ukázka je specifickou součástí modulu Výroba.

 

Pokud do materiálu potřebného pro pokrytí výrobních zakázek patří i hutní materiál, v rámci efektivního hospodaření může být výhodné vést si o něm podrobnou evidenci – o jeho nákupu a též o spotřebě pro výrobu podle definice rozpadu výroby (podle výrobních norem).

Za hutní materiál je považovaná skladová karta příslušné dokladové řady; v rámci řady může být hutní materiál rozlišen ještě i příznakem v uživatelském poli _u20135 (například „HM"). Tyto karty musí mít přiřazeny dvě měrné jednotky – hmotnostní (například „kg", pro výskyt na dokladech ve skladové oblasti) a délkovou (například „m", pro přepočet na přesnou evidenci). V definici rozpadu výroby jsou požadované délky hutního materiálu uváděny v měrné jednotce „mm". Tyto základní údaje jsou nastavitelné v okně Nástroje -> Nastavení -> karta Výroba II.

 

Okno Hutní materiál

Okno slouží pro evidování záznamů jednotlivých kusů hutního materiálu a informací o jejich dělení. Zobrazíte ho postupem Program -> Uživatelský modul -> Výroba II -> Hutní materiál.

Před samotným zobrazením se objeví výběrové okno, kde si můžete zadat vstupní parametry jako filtr pro následné zobrazení záznamů. Vybrat si můžete například jen materiál přijatý v určitém časovém období nebo jen o určité délce.

Na hlavičkových záznamech (na záložce Detail a Seznam) jsou evidovány jednotlivé tyče – pro každý kus jeden záznam; záznamy jsou seřazené podle pořadí jejich zápisu.

Délková měrná jednotka (mm) je převzata z přednastavených údajů v Nástroje – Nastavení.

hutni_material_1

Údaje na záložce Detail

 • Číslo položky – skladová karty bez ohledu na aktuální rozlišení hutního materiálu (teoreticky tedy i nehutní materiál, ale musí mít přiřazenou požadovanou délkovou MJ (m)); program automaticky doplní Název skl.karty
 • Množství na skladě – aktuální stav dané skladové karty na skladě (na příslušném středisku)
 • _u20131 – minimální dělicí délka; program automaticky doplní podle záznamu na skladové kartě, není-li dosud určena, stanovíme 100 mm
 • Aktuální délka – aktuální fyzická délka tyče
 • Po oddělení – disponibilní délka tyče, tedy jaká bude délka tyče, až bude odděleno všechno, co je naplánováno
 • Původní délka – délka tyče v okamžiku příjmu (při zápisu do evidence); například při znovuzaevidování nějakých chybně nadělených dílů to může být třeba jen 100 mm
 • Šířka plechu – informativní údaj pro plechy
 • Identifikace – jednoznačný identifikační údaj, který přiděluje program v okamžiku zápisu záznamu (=ide_záznamu); připraveno pro případné využití čtečky
 • Příjemka – program automaticky doplní při zápisu do hutního materiálu (akce prováděná nad příjemkou), zároveň je doplněn i Datum příjmu. Při ručním zápisu záznamu ale příjemka nemusí být vyplněna (v případě oprav nebo zápisu dosud neevidované tyče či její části), pokud ji chcete vyplnit, musí to být taková příjemka, která má na některé ze svých položek uvedenou aktuální skladovou kartu)
 • Poznámka – libovolný text dlouhý maximálně 250 znaků
 • Číslo střediska – program automaticky doplní podle přednastavených údajů v Nástroje – Nastavení

U vyřazených záznamů se údaje v polích Aktuální délka a Po oddělení dopočítávají na 0 (projeví se to při znovunačtení okna).

Při zápisu nového záznamu hutního materiálu si můžete vybrat libovolnou skladovou kartu bez ohledu na to, zda se jedná o hutní materiál, ale v případě, že tato karta nemá přiřazenou požadovanou délkovou měrnou jednotku (m), program ji vybere s upozorněním „U vybrané skl.karty není založena MJ (m). Založte ji!". Pokud požadovanou měrnou jednotku nezaložíte, program nepovolí záznam hutního materiálu uložit.

Při provedení kopie záznamu se položky nekopírují.

Jak můžete hromadně zapsat záznamy do evidence hutního materiálu? Vezmeme to hezky popořádku.

 

Rozpis hutního materiálu

V okně Poptávky, Objednávky a Příjemky najdete na podzáložce Detail položky tlačítko Rozpis hutního materiálu; stisknutím si zobrazíte malé okénko s rozpisem, kam můžete zapisovat údaje Počet, Délka, případně i Šířka plechu.

Rozpis lze zobrazit pouze pro hutní materiál, u ostatních skladových karet je po stisku tlačítka zobrazeno hlášení: „Nejedná se o hutní materiál".

Program před otevřením rozpisu provádí kontrolu, že daná skladová karta hutního materiálu má přiřazenou požadovanou délkovou měrnou jednotku (m) – podle údaje v Nástroje –> Nastavení. Nenajde-li ji, zobrazí hlášení: „U vybrané skl.karty není založena MJ (m). Založte ji!" a rozpis nezobrazí.

Je-li ale všechno v pořádku, zobrazí se modální okno s rozpisem k dané položce dokladu.

 

hutn_materil__objednvkaimage003

Podle množství uvedeného na položce program vypočítá předpokládané údaje.

Předpokládanou délku materiálu program určí z rozpisu posledního obdobného dokladu – například při zápisu na objednávce vybírá z objednávek, na kterých se vyskytuje požadovaná skladová karta, a vezme tu s nejvyšším datumem (samozřejmě kromě té, na kterou právě zapisujeme). Je-li na dokladu požadovaná položka uvedena několikrát (třeba vždy s jiným rozměrem), použije tu, která byla jako poslední změněna. Matematickým výpočtem a zaokrouhlením na celé kusy pak určí předpokládaný počet tyčí (nebo plechů).

Předpřipravené hodnoty si samozřejmě můžete změnit. Při pokusu o uložení rozpisu (stisknutím tlačítka OK) program provede kontrolu matematické správnosti (počet x délka, případně pronásobení koeficientem pro přepočet na odpovídající měrnou jednotku a porovnání s celkovým množstvím na položce s tolerancí 5%). Nesouhlasí-li údaje, zobrazí se informativní hlášení: „Údaje v rozpisu neodpovídají množství uvedenému na položce. Přesto uložit?" – Rozpis následně můžete neuložit (tlačítkem Storno), nebo opravit a uložit nebo uložit tak jak je. S tím, že jej můžete kdykoliv změnit až do doby, než bude z příjemky proveden zápis do evidence hutního materiálu.

Při zpracování na jiný doklad (překlopením z POP na OBJ a z OBJ na PRI) se automaticky překlopí i tento rozpis; nad libovolným z těchto dokladů můžete rozpis změnit (změny s následně projeví i v ostatních dvou typech dokladů – při znovunačtení). Ale v okamžiku, kdy rozpis zapíšete do evidence hutního materiálu, už nic měnit nejde; pole rozpisu budou nepřístupná a v parametru Zapsáno do hutního materiálu se objeví příznak.

 

hutni_materialPro rychlou informaci, co je zapsáno v polích Rozpisu hutního materiálu slouží bublinková nápověda nad tlačítkem: podržíte-li ukazatel myši nad tlačítkem, objeví se textové pole jako na následujícím obrázku. Pokud už v poptávce zapíšete do rozpisu příslušné rozměry a počet a nebudou žádné změny, nad objednávkou a nad příjemkou nemusíte okénko s rozpisem ani otvírat – údaje zkontrolujete jen pouhým najetím myši nad tlačítko.

 

hutni_material


Zápis záznamů hutního materiálu

Nad oknem Příjemky najdete v nástrojové liště tlačítko Zapsat do evidence hut.materiálu, po jeho stisknutí si můžete vybrat rozsah zpracovávaných dokladů: aktuální doklad, vybranou podmnožinu nebo všechny doklady.

Program projde všechny nevyřazené položky zvolených dokladů, vybere hutní materiál s rozpisem, který nebyl dosud zapsaný do evidence hutního materiálu.

Pokud program hlásí „Nenalezeny vhodné položky k zápisu do hutního materiálu", je příčinou minimálně jedna z možností:

 • na položkách příjemky není žádný hutní materiál
 • hutní materiál je už zapsaný do evidence
 • hutní materiál nemá doplněný rozpis
 • v rozpisu je uveden počet 0 nebo záporné číslo
 • položka příjemky je typu mezisoučet

U všech vybraných položek a rozpisů program postupně provede kontrolu na existenci požadované délkové měrné jednotky (m) – podle údaje v Nástroje –> Nastavení a na matematickou shodnost údajů rozpisu a množství na položce (s tolerancí 5%). Případné nesrovnalosti jsou zobrazeny v protokolu o zpracování. Pokud některá ze skladových karet nemá založenou měrnou jednotku (m), zápis se neprovede, pokud údaje v některém z rozpisů neodpovídají množství na příslušné položce, máte dvě možnosti – opravit rozpis a provést tutéž akci znova nebo (víte-li, že rozpis je tak opravdu správně) pokračovat a nechat zapsat nové záznamy do evidence hutního materiálu.

Úspěšný zápis záznamů do evidence hutného materiálu program potvrdí hlášením „Hutní materiál byl zapsán do evidence". Údaje z rozpisu z příjemky jsou zapsané na hlavičkách - jaký byl údaj Počet, tolik nových hlaviček daného hutního materiálu vzniklo.

 

Položky hutního materiálu (= dělení)

Na položkách jsou evidovány záznamy naplánovaného nebo již provedeného dělení. Pro každý výrobní příkaz (a pro každou pozici dané skladové karty) existuje samostatný záznam. Je-li pro pokrytí všech požadovaných dílů potřeba více tyčí, bude se samozřejmě jeden výrobní příkaz vyskytovat u několika hlavičkových záznamů tyčí.

 

hutni_material_1

Údaje na podzáložce Detail

 • Datum naplánováni – skladová karty bez ohledu na aktuální rozlišení hutního materiálu (teoreticky tedy i nehutní materiál, ale musí mít přiřazenou požadovanou délkovou MJ (m)); program automaticky doplní Název skl.karty
 • Zak.výroby – program automaticky doplní nadřízenou zakázku uvedeného výrobního příkazu
 • Výrobní příkaz – při automatickém zápisu záznamu dělení tu bude uvedeno číslo výrobního příkazu, pro který bylo toto dělení naplánováno. Při ručním výběru sem můžete zapsat jen takový výrobní příkaz, který má na některé ze svých položek uvedenou dotyčnou skladovou kartu hutního materiálu.
 • Počet ks – počet kusů k oddělení z této tyče
 • Dělená délka – délka jednoho odděleného kusu v mm (nezahrnuje prořez)
 • Prořez celk. – při automatickém zápisu záznamů dělení je toto pole nepřístupné, na jeden řez se počítá prořez 2 mm, je-li počet kusů vyšší, celkový prořez se tímto počtem znásobí; v případě, že se jedná o poslední zbytek tyče a na poslední prořez zbývá méně než 2 mm, připočítá se tato odpovídající hodnota (tedy 1 mm nebo nic). Při ručním zápisu záznamu dělení si můžete zapsat libovolnou hodnotu prořezu.
 • Výdejka – program automaticky doplní návaznou výdejku, pokud existuje (výdejky se tvoří v samostatném okně Výdej VP ČČK na základě skutečně provedeného dělení)
 • Naděleno – pole obsahuje příznak, je-li uvedená výdejka realizovaná
 • _u19208 a Číslo položky EAN – program automaticky doplní údaje z uvedeného výrobního příkazu
 • Poznámka – libovolný text dlouhý maximálně 250 znaků

 

Plánování dělení hutního materiálu

Stisknutím tlačítka hutni_material_2Naplánovat dělení hutního materiálu v okně Pokrytí Výrobního příkazu provedete naplánování pro konkrétní výrobní příkaz.

 

hutn

Program projde položky výrobního příkazu, vybere hutní materiál a pro každý výskyt naplánuje, z kterého kusu se bude řezat – podle pravidla: rozřezávat vždy nejbližší vyšší rozměr – tedy k příslušnému záznamu vhodné tyče se doplní další položka s dělenou délkou a s uvedením čísla výrobního příkazu. Plánování se provádí pro všechny položky hutního materiálu daného výrobního příkazu najednou.

 

Při plánování dělení program provádí několik kontrol:

 • na existenci položek hutního materiálu na výrobním příkazu – případně zobrazí: „Nenalezeny žádné položky hutního materiálu"
 • na již provedené naplánování dělení – s případným hlášením: „Pro tento VP již bylo dělení naplánováno". Pokud bylo dříve naplánováno, musí být vyřazeny jednotlivé položky dělení, nestačí například vyřadit celý hlavičkový záznam tyče – kontrola se provádí jen na položkách okna Hutní materiál (tedy jen pro záznamy dělení)
 • na existenci požadované délkové měrné jednotky (m) – s případným odvoláním akce a hlášením: „Naplánovat dělení hutního materiálu se nepodařilo - u některé skl.karty není založena MJ"
 • na existenci dostatečného množství v odpovídajících rozměrech – s případným odvoláním akce a hlášením: „Naplánovat dělení hutního materiálu se nepodařilo - v evidenci není dostatečné množství"
 • úspěšné provedení akce je potvrzeno hlášením: „Dělení hutního materiálu bylo naplánováno"
 • Výběr konkrétní tyče s nebližším vyšším rozměrem probíhá pro jednotlivé dělené díly – například v případě, že je potřeba oddělit 4 díly po 300 mm a v evidenci se vyskytuje i tyč o délce 305 mm, na první oddělovaný díl se použije tato tyč. Pro zbývající 3 díly se hledá obdobným způsobem. Přednostně se tak zpracovávají kratší délky materiálu (s ohledem na požadované délky oddělovaných dílů).

Pokud na skladě není potřebné množství (a nejsou ani odpovídající záznamy v evidenci hutního materiálu), celá akce se nezdaří. Po doplnění materiálu na sklad (příjemkou) a doplnění do evidence hutního materiálu můžete akci pro plánování dělení zopakovat.

 

hutni_materialDojde-li ke změně ve výrobním příkazu (bude použitý jiný hutní materiál nebo budou potřeba změnit rozměry dělených délek), záznamy plánování hutního materiálu můžete změnit ručně (přímo v okně s evidencí hutního materiálu. Je-li již ale materiál nadělený, vyřazení záznamu plánování nepovádějte a nebo situaci ošetřete v celém rozsahu – vyřaďte i položku výdejky, upravte délku původní tyče (po vyřazení záznamu dělení by se jevila jako delší) a chybně nadělený díl (pokud nebude použitý jinde) přijměte novým zápisem do evidence hutního materiálu.

 

Tlačítko Přehled dělení hutního materiálu v okně Pokrytí Výrobního příkazu slouží k rychlému zobrazení okna Hutní materiál pro aktuální položku. Okno se otevře pouze v případě, že aktuálně stojíte na položce, která je hutním materiálem (v opačném případě program zobrazí hlášeni: "Nejedná se o hutní materiál").

Uživatelské dotazy

 

Součástí modulu jsou uživatelské dotazy

 

• Rozlišení hutního materiálu

 • hromadné označení skladových karet příznakem hutního materiálu
 • kontrola správnosti přiřazení příznaku
 • informativní výpis skladových karet hutního materiálu

• Vyřazení nedělitelných položek hutního materiálu – hromadné vyřazení záznamů s aktuální délkou menší než uvedený nedělitelný rozměr

 


AKTUALITY

Prev Next

31 Čec 2019

(SR) Životné minimum od 01.07.2019

(SR) Počnúc mesiacom júl 2019 sa mení výška životného minima pre výpočet exekúcií z miezd z pôvodných 205,07 EUR na 210,20 EUR. Lebo sme nestihli zaradiť túto zmenu do posledného upgrade, je k dispozí... více


29 Čec 2019

(ČR) Daňový kalendář SRPEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář SRPEN 2019 více


29 Čec 2019

(SR) Daňový kalendář AUGUST 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár AUGUST 2019   více


23 Čec 2019

Rozeslán upgrade

V pátek 19.7.2019 byl rozeslán upgrade číslo 7.163, který mimo jiné obsahuje i několik drobných vylepšení: individuálně je možné nastavit, kde se bude otevírat okénko Ceny (vždy pod oknem, nebo na ... více


02 Čec 2019

(ČR) Přehled o výši pojištění PVPOJ 2019/08

Ode dne 1.8.2019 se v hlášení o výši sociálního pojištění na sociální pojišťovnu, PVPOJ, mění formát. Poprvé je třeba jej použít pri hlášení za období 2019/07. Tato nová šablona je k dispozici ke staž... více


01 Čec 2019

(ČR) Příloha k žádosti o dávky

Přinášíme vám novou šablonu Příloha k žádosti o dávky pro odevzdání na sociální pojišťovnu (eportal.cssz.cz). Tato šablona je platná od II/2019.  Šablonu si stáhněte zde a poté nahrajte jako novou pod... více


30 Čer 2019

Zrušení karenční doby od 1.7.2019

  Novela zákoníku práce č. 32/2019 Sb. s účinností od 1.7.2019 ruší tzv. karenční dobu, tedy dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle §... více


30 Čer 2019

(ČR) Daňový kalendář ČERVENEC 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář ČERVENEC 2019 více


30 Čer 2019

(SR) Daňový kalendář JÚL 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár JÚL 2019   více


21 Čer 2019

(SR) - podmínky účinnosti e-kasa

Účinnost zákona nebo lépe podmínky pokutování za neužití  e-kasa byla vlastně ZA URČITÝCH PODMÍNEK posunuta. Věnujte prosím pozornost článku na webu Finančnej správy Slovenské republikyy: Nové podmien... více