KOSTKA START

Zjistit více

KOSTKA PRO SB

Zjistit více

KOSTKA PRO

Zjistit více
 • V modulu Mzdy je velkým pomocníkem při zpracování mezd jednotlivých zaměstnanců část docházka. Tato docházka sice není přímo evidencí docházky zaměstnanců z pohledu přestávek atp, ale jedná se o evidenci odpracované doby. Tedy lépe řečeno doby neodpracované. Protože pokud zaměstnanec docházel podle pracovní doby, je vlastně vyplnění docházky automatické.

  Na základě vyplnění části Docházka se v systému připraví příslušné mzdové složky do části Měsíční složky pro samotné zpracování mzdy. Na následujících řádcích si osvětlíme, jak to celé funguje.

  Krok č. 1 – Číselníky

  Základním číselníkem pro práci s docházkou je Číselník pracovních kalendářů. Tento číselník umožňuje v případě pravidelné pracovní doby rozepsat pracovní dobu na jednotlivé dny. Číselník je již předvyplněn pro základní 40h týdenní pracovní dobu a to jak měsíční, tak hodinovou. Z těchto základních možností je možné vycházet a vytvořit si další potřebné kalendáře. Kód pracovního kalendáře je vhodné uvést tak, že obsahuje M=měsíční mzda nebo P=hodinové mzda a následně pak počet pracovních hodin v týdnu. Takže třeba M40 odpovídá měsíční mzdě, při 40 pracovních hodinách týdně. Záložka Detail tohoto číselníku vypadá takto:

  image001

  U pracovního kalendáře jde vybrat Typ, zda se jedná o: pravidelný, nepravidelný nebo o pravidelný turnusový. Dále je možné u jednotlivých dnů v týdnu (nebo měsíci) uvést počet pracovních hodin. Pokud není na příslušný den stanovena pracovní doba, uvede se 0. Dále je pak ve spodní části okna sečten celkový pracovní úvazek a počet dnů pracovního úvazku. Toto rozepsání pracovních dnů a hodin je důležité pro následné určení, zda měl zaměstnanec nařízenu pracovní směnu.

  Záložka Mzd.složky ke kalendáři

  Na této záložce je možné určit, jak se převede Typ doby uvedený v docházce na příslušné mzdové složky do Vstupních složek mezd. Pro každou možnost 1..30, by měla být uvedena příslušná mzdová složka.

  image002

  Jednotlivé složky mohou výt uvedené víckrát, pro různé typy použití. Např. při práci přesčas v pracovní den nebo ve svátek. Popřípadě se mohou opakovat i jednotlivé typy, do vstupních složek mezd je pak možné vytvořit pro jednu situaci více složek. Nebo nemusí být některé typy uvedeny vůbec. Například při měsíční mzdě proplacení svátků.

  A jaký je rozdíl mezi měsíčním a hodinovým pracovním kalendářem? Rozdíl je právě v části použitých mzdových složek a pak následně vzorců uvedených na konkrétních složkách. Pozor také u kalendářů, u kterých není rozvržena pracovní doba na všechny pracovní dny. Takovýto kalendář musí obsahovat mzdové složky se vzorci, které používají správně týdenní úvazek a pracovní dny úvazku.

  Krok č. 2 – Nastavení kalendáře u pracovního poměru

  U pracovního poměru je na záložce Mzdové údaje uveden příslušný kód pracovního kalendáře. Tímto je tedy také dán hodinový týdenní úvazek a počet pracovních dnů v týdnu. V případě kombinací je třeba vybrat pracovní kalendář odpovídající převažujícímu tarifu.

  image003

  Krok č. 3 – Samotné použití docházky

  Základním způsobem použití je vyvolání části docházka ze zpracování mezd, kde na záložce Měsíční složky je tlačítko Docházka. Při prvním otevření okna Zpracování mezd, jsou na záložku Měsíční složky u zaměstnance doplněny složky, které jsou uvedeny v pravidelných složkách (např. spoření) nebo vycházející z nastavení pracovního poměru (např. slevy na poplatníka). Nejsou zde ale uvedeny žádné složky, které je možno odvodit až z odpracované doby.

  Po zmáčknutí tlačítka docházka se otevře okno, které obsahuje „pracovní měsíc“ příslušného zaměstnance a jeho pracovního poměru. Rozpis pracovní doby odpovídá zvolenému pracovnímu kalendáři u pracovního poměru. Takže třeba takto:

  image004

  Pro jednotlivé dny, kdy se pracovní doba zaměstnance odchýlila od plánu z kalendáře, je třeba doplnit důvod změny. U příslušného dne je třeba upravit ve sloupci Skutečn. počet odpracovaných hodin a do sloupce Důvod změny uvést důvod změny odpracované doby. Pokud je stejná změna ve více dnech za sebou, např. nemoc, je možné vyplnit první den a do sloupce Zač/Kon uvést písmeno Z, tady začátek. Pak na dny nemoci uvést do Skutečn. 0. Na posledním dnu nemoci uvést do sloupce Zač/Kon písmeno K, tedy konec. Tento postup automaticky doplní do průběhu nemoci písmeno P, tedy probíhá. S vyplněním nemoci vzniká ještě jedna potřeba, a to uvést konec nemoci např. na sobotu nebo neděli. Aby bylo možné zapsat konec do těchto dnů, je potřeba otevřít zápis do celého sloupce Zač/Kon. To se provede dvojklikem na záhlaví tohoto sloupce. Tedy v textu Zač/Kon. Vyplněná docházka pak vypadá třeba takto:

  image005

  Krok č. 4 – Zápis složek do zpracování mezd

  Po vyplnění docházky a ukončení tlačítkem OK, dojde k převodu zapsaných typů událostí podle použitého pracovního kalendáře a uvedených mzdových složek u tohoto kalendáře. U složek dojde k automatickému doplnění datumů, dnů a hodin. Pokud mzdová složka obsahuje vzorec pro výpočet částky, proběhne i výpočet příslušné částky složky.

  Poznámky na závěr

  U složek vytvořených do Měsíčních složek z docházky je možné měnit pouze částky. Nicméně postup s otevřením docházky tlačítkem docházka, provedením změn a potvrzením tlačítkem OK, je možné opakovat. Původní složky budou odstraněny a vytvoří se nové. Obdobně je možné upravit i číselník pracovních kalendářů s tím, že změny se do zpracování mezd promítnou až po novém otevření modulu Mzdy.

  Docházku je možné stornovat pouze ve volbě Program, Mzdy, Docházka. V některých případěch je jednodušší vyplnit docházku znovu, než upravovat stávající stav.

  Při použití tlačítka Znovu připravit vstupy je možné určit, ze které části se znovu připraví vstupní složky. Pokud je použita docházka, zkontroluje, že je vybrán i tento vstup.

  image006

   

 • Každý zaměstnanec má nárok na návštěvu lékaře nezbytně nutnou dobu, nebo-li na pobyt u lékaře i cestu k lékaři a na cestu zpět do zaměstnání. Zaměstnanci náleží Náhrada platu jako kdyby tu dobu strávil v zaměstnání. Máte potřebu u zaměstnanců sledovat kolik stráví u lékaře času? Je to možné jen je potřeba si na to vytvořit potřebné složky, a k těm je potřeba samozřejmě připravit i účetní předkontace.

  V případě, že využíváte ve mzdách složku 0100 stačí kopií této složky vytvořit novou (ta bude mít stejná nastavení, jako když je zaměstnanec v zaměstnání) jen složce dáte jiný název např. Odpracovaná doba - Lékař a dáte nové číslo složky např.0109. V případě, že používáte i složku 0200 tak použijete stejný postup jako u složky 0100.

  Nastavení v Docházce provedete tak, že vyberete ve sloupci Důvod změny 20-jiné…, poté ve sloupci Číslo složky vyberete nově vytvořenou složku 0109 nebo 0209 (neboli tu kterou jste si pro tento případ vytvořili).

 • Ukončil u Vás zaměstnanec pracovní poměr během roku a nikde nenastoupil? Roční zúčtování mu můžete provést tímto postupem:

  1) V Zaměstnanci na Pracovním poměru nastavte Provádět výpočet mzdy
  2) Zkontrolujte zda nemáte na Mzdových údajích prac.poměru nějaké křížky, pokud ano, odstraňte je (nejpravděpodobněji budou na ŘD, čas.konto).
  3) Ve Mzdových údajích prac.poměru na záložce Daně, odvody nastavte (s platností toho měsíce kdy zpracováváte roční zúčtování) u Zdravotního pojištění a Sociálního pojištění prázdné a nezapomeňte zaškrtnout Uplatnit daň.úlevy.
  4) Po vypočítání ročního zúčtování v pravém dolním rohu zmáčkněte PZ, aby to přešlo na vyplacení (v případě že počítáte RZD v měsíci, kdy již máte uzavřené mzdy, přejdou Závazky/Pohledávky do dalšího výplatního měsíce). Pokud mzdy nemáte zpracované, je potřeba vše zavřít a nově připravit Měsíční vstupy mezd.

  V Měsíčních vstupech mezd se vám připraví tři mzdové složky:
  7150 – Roční zúčtování záloh na daň z příjmu -> složka obsahuje rozdíl při zúč.daně, vč.daň slev
  7351 – Roční zúčtování daňových bonusů -> složka obsahuje rozdíl při zúč.bonusů
  7152 – Roční zúčtování daní – korekce -> složka obsahuje takovou částku, která vznikne součtem všech tří k vyplacení poplatníkovi
  Další podrobnosti jak vyplnit řádné Roční zúčtování daní naleznete zde nebo pro slovenskou legislativu zde

 • V rámci zapracování legislativy EU bylo od 1.1.2024 zavedeno právo na dovolenou pro pracovní poměry dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Zaměstnanci pracujícímu na dohodu tedy vzniká právo na dovolenou, za splnění následujících podmínek:
   
  - Od začátku pracovního poměru oběhlo více než 28 kalendářních dní
  - Zaměstnanec odpracoval alespoň 80hodin (20h týdně fiktivní pracovní doby * 4 týdny)
   
  Výpočet nároku probíhá podle odpracovaných hodin podle výpočtu pomocí fiktivního týdenního pracovního úvazku 20h týdně. Celých týdnů(odp.hodiny/20)/52*std. dovolená týdnů*20h, zaokrouhleno na celé hodiny nahoru.
   
  Nárok na dovolenou je posuzován vždy za kalendářní rok. Dále pak i podmínka na odpracování 4 týdnů. Pokud si zaměstnanec pracující na dohodu dovolenou nevybere, náleží mu při ukončení pracovního poměru její proplacení. Na přelomu roku, kdy není stávající dovolená vyčerpána, dochází k převodu do roku aktuálního.
   
  Při zpracování dovolené u dohod se postupuje standardním způsobem, jako u jiných pracovních poměrů. Pomocí ručního zápisu nebo zapsáním docházky se vygenerují vstupní složky s čerpáním dovolené. Při samotném výpočtu mzdy jsou provedeny kontroly, zda zaměstnanci vznikl nárok na dovolenou a v případě, že ano, zda výše čerpání hodin dovolené nepřekračuje vypočtený nárok. V případě, zaměstnanec čerpá více hodin dovolené, než mu aktuálně náleží, je v protokolu o zpracování mzdy zobrazeno upozornění. Vzhledem k tomu, že čerpání dovolené je na dohodě nebo nařízení zaměstnavatele, tak čerpání dovolené není při výpočtu nijak zabráněno.
   
  Pokud zaměstnanec pracující na dohodu čerpal dovolenou, náleží mu náhrada, ale hodiny dovolené se nezapočítávají se do limitu odpracované doby 300h.
  Na rozdíl od standardního pracovního poměru je u dohod na začátku roku uvedeno jak nárok na dovolenou 0. Při každé měsíční uzávěrce je k pracovnímu poměru dopočítán nárok na čerpání dovolené. 
  Nárok na dovolenou je možné zjistit v sestavách v modulu mzdy, čerpání dovolené.
 • Od 1.1.2024 zavádí vládní konsolidační balíček změny v problematice zaměstnaneckých benefitů. A to zavedením limitu pro jejich osvobození a dále pak okamžik jejich poskytnutí.
  Od roku 2024 je od daně na straně zaměstnance osvobozen příjem úhrnné výši poloviny průměrné mzdy za rok 2024, což je 21 983 Kč. 
   
  Znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP účinné od 1. 1. 2024
  nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu)po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období, ve formě
  1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,
  2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
  4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.
   
  Tyto poskytnuté benefity se sledují za zdaňovací období jednoho kalendářního roku u jednoho zaměstnavatele na všech pracovních poměrech jednoho zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní zaměstnavatele, sleduje se limit pro benefity u každého zaměstnavatele zvlášť.
   
  Poskytnutí nepeněžních benefitů bude tedy potřeba nově uvádět ve zpracování mzdy zaměstnance. A to vždy, kdy bude mít zaměstnanec benefit k dispozici. Dále se pak bude uvádět čerpání benefitů na mzdovém listě zaměstnance. K tomuto účelu jsou v systému připravené skupiny mzdových složek (333,332) a složky (3332, 3322). Skupina 332 a její složka 3322 je nastavena tak, že částka uvedená na této složce podléhá odvodu daně, skupina 333 a její složka 3332 je nastavena tak, že částka uvedená na této složce nepodléhá odvodu daně.
  Zpracování v systémech Kostka probíhá na základě vstupních a výstupních složek. Pokud zaměstnanec v příslušeném období získá možnost disponovat s nepeněžním benefitem, bude mu do vstupních složek ručně uvedena složka 3332 s částkou o cenění nepeněžního benefitu.
   
  Systém při zpracování mzdy zaměstnance, na základě čísla vstupní složky a částky, určí z archivu vypočtených složek celkovou částku benefitů, kterými může zaměstnanec disponovat. Pokud tato částka překročí ve zpracovávaném období limit poloviny průměrné mzdy, doje k:
  - Rozdělení částky ve vypočtených složkách na část nepodléhající a podléhající odvodů. Ve výstupních složkách se tedy objeví jak složka 3332, tak složka 3322.
  - Nebo se celková částka uvedená na vstupní složce 3332 objeví ve výstupních složkách na složce 3322.
   
  Uvedené složky se pak objeví na výplatním lístku a stanou se součástí rekapitulací a mzdového listu zaměstnance. Pokud se bude jednat ve výstupu o složku 3322, dojde k navýšení základů pro odvod o tuto částku. Pokud by byla do vstupních složek uvedena složka 3322, tak systém u této složky nic nekontroluje a složka se použije do výstupních složek standardním způsobem.
  U složek je potřeba nastavit účetní předkontace pro mzdy v Účetnictví, Číselníky, Účtovací předpisy mezd, tak jak je popsáno zde https://help.kostka.net/?ID=1648 Je potřeba také upozornit na stanovení správného okamžiku zdanění zaměstnaneckého benefitu tak, aby nedošlo k nedoplatkům v odvodech.
   
  Systém předpokládá uvádění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů u jednoho pracovního poměru.
 • Nevíte co znamenají některá pole nebo jak postupovat dále? Vyzkoušejte v IS KOSTKA klávesu F1, zobrazí se okno s popisem a návodem jak pokračovat dále. Klávesa nepomohla? Na pomocné stránky se můžete dostat také pomocí odkazu help.kostka.net. Na těchto stránkách je návod i s obrázky a můžete zde najít i spoustu zajímavých tipů na práci v IS KOSTKA.

 • S následující aktualizací jsme pro vás rozšířili modul mzdy o možnost evidence a zpracování zaměstnaneckého volna nad rámec zákonné dovolené. Jedná se o benefity zaměstnavatele, které může čerpat zaměstnanec např. na zotavenou (sick day) nebo volno mezi svátky (bridge day) atp. Takto čerpané dny volna vstupují do mezd a jsou systémem evidovány.


  Základní nastavení

  V modulu Mzdy a personalistika je možné ve volbě Číselníky, Mzdové parametry, Ostatní legislativní parametry nastavit obecné nastavení, kolik dní benefitního volna budou zaměstnanci moci čerpat. Tento údaj se udává ve dnech.


  image001
  Při mzdové uzávěrce posledního měsíce roku je tento údaj z obecného nastavení přebrán do mzdových údajů pracovních poměrů zaměstnanců, do údaje nárok na záložce ŘD, čas.konto. V tomto momentě dojde k přepočtu počtu dnů na hodiny, podle použitého pracovního kalendáře zaměstnance (denního úvazku). Údaj o čerpání je vynulován, nedochází tedy k převodu nevyčerpaných hodin do dalšího roku.


  image002
  Pro jednotlivé druhy čerpání benefitního volna jsou v programu předpřipravené skupiny mzdových složek (512,513,514) a v každé skupině jedna mzdová složka (5120, 5130, 5140). Na detailu skupiny mzdových složek je uvedeno, o jaké čerpání benefitu se jedná. U jednotlivých složek je pak uveden vzorec pro výpočet. U složek jsou pak v systému uvedeny účetní předkontace v Účetnictví, Číselníky, Účtovací předpisy mezd.


  Zpracování

  Pokud při zpracování mezd využíváte část Docházka, je možné nové složky přiřadit do pracovních kalendářů. Mzdy a personalistika, Číselníky, Číselník pracovních kalendářů. Pro jednotlivé používané pracovní kalendáře je možné na záložce Mzd.složky ke kalendáři zapsat pro Typ doby (28,29,30) zapsat příslušné složky.


  image003
  Pokud část Docházka ve mzdách nevyužíváte, je možné složky zapisovat přímo do vstupních složek mezd.
  Při samotném zpracování mzdy/docházky konkrétního zaměstnance je pak u dnů, kdy zaměstnanec čerpal benefitní volno, uveden příslušný Typ doby.


  image004
  Následně jsou pak do vstupních složek vygenerovány automaticky příslušné složky podle docházky, kde je uveden počet dnů, počet hodin a částka náhrady mzdy vypočtená podle vzorce uvedeného na příslušné mzdové složce.


  Při následném zpracování mzdy je provedena kontrola, zda zaměstnanec nepřesáhl stanovené hodiny (již čerpáno + čerpáno v aktuální mzdě) benefitu.
  Při měsíční uzávěrce mezd jsou čerpané hodiny benefitu v uzavíraném období přičteny na záložku ŘD, čas. Konto do údaje Čerpání. K aktuálnímu přehledu čerpání těchto benefitů u zaměstnanců je možné použít sestavu Mzdy a personalistika, Sestavy, Čerpání dovolené, kde je k tomuto účelu vytvořena tisková sestava.

 • Pokiaľ chcete prispievať zaměstnancom do 3. piliera na DDS v našom programe je na to pripravená zložka s číslom 3200 v mzdových zložkách, ale neobsahuje žiadne vzorce. Výška príspevkov zamestnávateľa je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Výška jeho príspevkov je najmenej 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca, alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 15-30€, alebo može byť nastavená aj ako konkrétne percento ze mzdy zamestnanca.

  Výhodou 3.piliera pro zamestnávatelia je možnost zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

  Pre správne fungovanie v IS KOSTKA je poterebné najskôr nastavit si inštitúciu DDS v Program - Mzdy a personalistika - Číselníky - Úřady a inštitúcie pre odvody - Doplňková dôchodková spořiteľňa.

  Pokiaľ bude príspevok zamestnávateľa pravidelný každý mesiac odporúčame nastaviť do pravidelných zložek. U každého zamestnanca si môžete odrazu predpripraviť aj jednotlivé platby. V Program - Mzdy a personalistika - Užívateľské dotazy nájdete Užívateľský dotaz s názvom Príspevky na DDS. Tiež odporúčame skontrolovaď v spracování miezd či sa strháva príspevok na DDS tak ako má.

  Pre zamestnancov ktorí si chcú sami prispievať do DDS máme pripravenú zložku 9200, v této zložce taktiež nie sú nastavené vzorce z toho dôvodu že si zamestnanec sám môže určiť výšku priespevkov sám.

  Ďalšie informácie nájdete v odkazoch tu:

  https://www.financnykompas.sk/clanok/prispevok-zamestnavatela-do-3.-piliera-2023-aka-je-jeho-vyska
  https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/iii-pilier-doplnkove-dochodkove-sporenie/

   

Aktuality

čtvrtek, 11 duben 2024 06:22

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro každého zaměstnance, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok. Případně jeho...

středa, 03 duben 2024 08:57

V modulu Mzdy je velkým pomocníkem při zpracování mezd jednotlivých zaměstnanců část docházka. Tato docházka sice není přímo evidencí docházky zaměstnanců z pohledu přestávek atp, ale jedná se o...

čtvrtek, 28 březen 2024 13:31

Každý zaměstnanec má nárok na návštěvu lékaře nezbytně nutnou dobu, nebo-li na pobyt u lékaře i cestu k lékaři a na cestu zpět do zaměstnání. Zaměstnanci náleží Náhrada platu jako kdyby tu dobu...

úterý, 12 březen 2024 12:37

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2023, ktorá dosiahla sumu 1430 €. Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli...

pátek, 08 březen 2024 10:11

Ukončil u Vás zaměstnanec pracovní poměr během roku a nikde nenastoupil? Roční zúčtování mu můžete provést tímto postupem: 1) V Zaměstnanci na Pracovním poměru nastavte Provádět výpočet mzdy2)...

Created by LINELABOX