Počnúc rokom 2021 sa ku každému pracovnoprávnemu vzťahu bude priraďovať nové číslo – identifikačné číslo pracovnoprávneho vzťahu (IČPV) a tiež nový príznak Cudzinec.
IČPV bude povinný údaj vo všetkých dokumentoch vo vzťahu k sociálnej poisťovni (RLFO, ELDP,hlásenia o odvodoch).
Z tohto dôvodu sa menia formuláre a štruktúry XML dát odosielaných na SP. Na prihláške nového zamestnanca na SP (cez RLFO) sa IČPV nevypĺňa; bude pridelené poisťovňou pri prijatí prihlášky a zaslané zamestnávateľovi, ktorý si ho poznačí pre ďalšiu komunikáciu (v IS KOSTKA to bude v okne Zamestnanci – základné údaje, záložka Pracovné pomery).

 Ďalšou novinkou pri prihlásení nového zamestnanca je údaj Cudzinec, ktorý vyznačíte, ak ide o zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt v SR.


Do IS KOSTKA bol dorobený doplnok na import čísiel IČPV z CSV dátového súboru, ktorý je (od 14.01.2021) k dispozícii na stiahnutie z webu sociálnej poisťovne*).
Táto funkcia je dostupná cez Program->Mzdy a personalistika->Import IČPV zo soc.poisťovne.
Postupujte nasledovne:
- stiahnite si CSV súbor dakade na disk
- voľte Program->Mzdy a personalistika->Import IČPV; tu budete vyzvaní na nalistovanie CSV súboru
- zobrazí sa vám okno, kde uvidíte spárovanie dát zo SP s dátami v IS KOSTKA
- označené budú riadky, kde treba doplniť IČPV do databázy IS KOSTKA.
- prejdite zoznam, pričom venujte pozornosť riadkom, kde je viac pracovných pomerov (ak máte takých); v prípade pochybností o správnom spárovaní tieto riadky odznačte (IČPV doplníte napokon rukami na kartu pracovného pomeru)
- na záver (pri zavretí okna krížkom) budete dotázaní, či u označených záznamov IČPV doplniť na karty prac.pomerov: Áno=doplniť, Nie=nič sa nevykoná, Storno=návrat do okna
Funkciu môžete spúšťať opakovane (vždy po prihlásení nového prac.vzťahu, alebo vždy pred odoslaním akéhokoľvek hlásenia na SP, ktoré si vyžaduje zaslanie IČPV. Samozrejme, môžete aj IČPV
dopĺňať na kartu prac.pomeru aj rukami.
Poznámka: Novela zákona vzišla v platnosť v posledných dňoch vlaňajška a ani sama sociálna poisťovňa v prvých dňoch januára nebola pripravená na nové štruktúry, nehovoriac o tom, že schémy pre XML dáta (dôležité pre vývojárov softvéru) ešte všetky nie sú zverejnené. Z tohto dôvodu sú v upgrade 7.7.180 k dispozícii zatiaľ iba XML šablóny pro RLFO (prihlášky, odhlášky a zmeny); ostatné dodáme ich akonáhle to bude možné.
*) IČPV získate takto:
Na stránkach socpoist.sk, v sekcii Sociálna poisťovňa - Zoznam všetkých správ (socpoist.sk) : Kde je viditeľné IČPV
IČPV je viditeľné v časti „Register“, po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla. Zobrazí sa spolu s konkrétnym poistením a doteraz zobrazovanými údajmi, ktoré sú propagované z cieľového informačného systému po spracovaní RLFO minimálne 2 krát za deň. Ide o odporúčané miesto na zobrazenie IČPV. V časti „Register“ je od 14.1.2021 dostupné aj tlačidlo na stiahnutie zoznamu poistení spolu s IČPV, vo formáte CSV (zoznam určený na spracovanie softvérom). Taktiež je viditeľné v časti „Prehľad - Registračný
list fyzickej osoby“ po kliknutí na číslo dokumentu EZU. Zobrazí sa spolu so stavom spracovania dokumentu „spracovaný“, ktorý je z cieľového informačnom systému propagovaný ihneď po samotnom spracovaní RLFO, tzn. skôr ako v časti „Register“.