Dne 1. 2. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým byla do zákona č. 589/1992 Sb. vložena právní úprava slevy na pojistném. Sleva náleží zaměstnavateli jen za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru (nelze uplatnit slevu např. ze zaměstnání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). Okruh zaměstnanců, za které zaměstnavatel může uplatnit slevu, je stanoven tak, aby se jednalo o osoby, jež z důvodu různých životních situací často nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Proto je také podmínkou (až na jednu výjimku) sjednání kratší pracovní nebo služební doby, a to v rozsahu nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně.

V IS KOSTKA jsme v upgrade 7.7.201 začlenili uvedenou možnost slevy na pojistném. Sleva na pojistném se dotkla několika částí, které si podrobněji dále popíšeme a je možné ji uplatňovat od zpracování mezd za únor 20223, tedy v březnu.

Oznámení záměru uplatnění slevy na pojistném u zaměstnance

Nejpozději před podáním výkazu „Přehled o výši pojistného“ za 2/2023 je potřeba oznámit záměr uplatňování slevy na pojistném u zaměstnance(ů) na ČSSZ. Zákon určuje, že s žádostí o slevu na pojistném musí být obeznámen zaměstnanec. Jedná se hlavně o seznámení zaměstnance s povinností informovat zaměstnavatele o změnách s dopadem na podmínky uplatnění slevy a v případě porušení této povinnosti, o plynoucích sankcích.

V IS KOSTKA jsme připravili do modulu mzdy novou část se „Záměr uplatňovat slevu na pojistném“, kterou je možné vybrat z nabídky Program, Mzdy a personalistika, Záměr uplatňovat slevu na pojistném. Po volbě této možnosti se otevře nové okno. Volbou "Nový doklad" se zapíše nové podání. Vyplnit je potřeba typ podání uplatnění/skončení/storno, datum oznámení od nebo do, vybrat zaměstnance (s přesností na pracovní poměr). Následně údaje uložit. Prvním krokem by tedy mělo být vytištění tiskové sestavy „Informace pro zaměstnance o uplatnění slevy“. Tato sestava se tiskne pro jednoho zaměstnance a je připravena k potvrzení jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Následujícím krokem je pak export datové věty pro portál ČSSZ (OZUSPOJ23), kde je možné záměr načíst a odeslat, znovu pouze pro jednoho zaměstnance. Typ podání storno není chápán jako storno přecházejícího podání, ale zrušení všech podání u zaměstnance.

Zde může dojít k situaci, že je záměr odmítnut ČSSZ, protože o slevu na uvedeného pracovníka již zažádal jiný zaměstnavatel. To by bylo v situaci, kdy by zaměstnanec neupozornil zaměstnavatele při podpisu „Informace pro zaměstnance o uplatnění slevy“, že již slevu podepsal u jiného zaměstnavatele. Následně je pak možné pro vlastní potřeby vytisknout samotné oznámení záměru.

Zpracování slevy na pojistném v modulu Mzdy

Sleva na pojistném se projevila v první řadě v parametrech mezd v části „Parametry sociálního pojištění“. Zde je uveden nový parametr „Procento slevy na poj… “ a upgrade do tohoto parametru uvedl 5% platných od 02/2023. Pro potřeby hlídání oprávněnosti slev je do parametrů „Ostatní legislativní parametry“ přidán parametr „Průměrná mzda“ a upgrade zde uvedl částku 40324 platnou od 01/2023.  Další změna je ve mzdových složkách, kde je zavedena nová pomocná složka X7S1 – Základ pro slevu na SP (firma), která slouží jako informace o tom, že na zaměstnance je uplatňována sleva na pojistném. Dále je zavedena nová složka 7896 – Sleva na odvodu SP (firma). U této mzdové složky upgrade doplnil účtovací předkontace do Program, Účetnictví, Číselníky, Účtovací předpisy mezd. Zde je potřeba zkontrolovat předkontace, popřípadě upravit. Dále je upraven výpočet mezd tak, že u zaměstnanců se slevou na pojistném jsou do výstupních složek generovány nové složky v případě, že zaměstnanec vyhověl kontrolám při výpočtu. Je potřeba zmínit, že podmínky pro slevu musí být splněny celý měsíc a že program není schopen kontrolovat všechny skutečnosti, které opravňují ke slevě na pojistném. První část kontrol probíhá při nastavení slevy na odvodu sociálního pojištění v „Mzdové údaje k prac. Poměru“ na záložce „Daně, odvody“. Kontrolováno je:

 • kód pracovního poměru (PP-Standardní prac.poměr)
 • uvedení slevy jen na jednom PP
 • důvod (vyplnění, věk nad 55, věk pod 21, student, zdrav.postiž.)
 • týdenní úvazek (je-li uveden u všech PP, je-li v součtu v daném rozsahu 8-30 hodin)

Při samotném zpracování mzdy zaměstnance se provádějí ještě následující kontroly:

 • součet všech základů s kódem PP nesmí být vyšší než 1.5násobek průměrné mzdy
 • odpracované hodiny celkem za všechny PP nesmí přesáhnout limit 138 hodin (limit je případně přepočten nástupem a výstupem). Odpracované hodiny se nekontrolují v případě, že se jedná o důvod g) věk pod 21 let
 • základ ze všech PP připadající na hodinu nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

Program nekontroluje následující skutečnosti:

 • Zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec nemusí mít dítě uvedeno v modulu Mzdy.
 • Zaměstnanec pečuje o osobu blízkou.
 • Zaměstnanec se připravuje na budoucí povolání.
 • Zaměstnanec v období 12 měsíců nastoupil na rekvalifikaci.

Je tedy potřeba věnovat pozornost protokolu o zpracování mzdy. U pracovníků s více pracovními poměry je třeba nejdříve vypočítat mzdu u těch pracovích poměrů, kde se sleva neuplatňuje a jako poslední zpracovat ten, kde se sleva uplatňuje. Při opačném pořadí zpracování je třeba zpracovat mzdu pro poměr se slevou znovu. Kontrola rozsahu hodin a částek se provádí za všechny pracovní poměry ju zaměstnavatele.

Dále jsou změny provedeny v částech Odvod sociálního pojištění (tiskové sestavy) a Přehled vyměřovacích základů (tiskové sestavy, exportní šablony).  Poslední změněnou částí je pak tvorba hromadného příkazu k úhradě z modulu Mzdy.

Nastavení slevy u zaměstnance

Samotné nastavení slevy se provede v okně „Mzdové údaje prac.poměru“ na záložce „Daně, odvody“. Zde je potřeba v případě slevy na pojistném zadat nový záznam kopií původního, s platností od 02/2023 a do volby „Sociální pojištění“ vybrat volbu „Sleva na pojistném“. Dále pak důvod slevy, který bude uveden na výkazu do SP. Je možné, že zaměstnanec má více důvodů pro slevu na pojistném. V případě zániku aktuálně uváděného důvodu pro slevu na pojistném, je potřeba tento údaj aktualizovat. Při hlášení záměru se na ČSSZ neuvádí ani záměr, ani pracovní poměr.

Výstupy z mezd jsou upraveny tak, aby odpovídaly změnám platným od 02/2023. Ve výstupech je sleva na pojistném počítána jako 5% ze součtu všech vyměřovacích základů, výsledná částka je zaokrouhlena tak, jak je uvedeno v zákoně.