S následující aktualizací jsme pro vás rozšířili modul mzdy o možnost evidence a zpracování zaměstnaneckého volna nad rámec zákonné dovolené. Jedná se o benefity zaměstnavatele, které může čerpat zaměstnanec např. na zotavenou (sick day) nebo volno mezi svátky (bridge day) atp. Takto čerpané dny volna vstupují do mezd a jsou systémem evidovány.


Základní nastavení

V modulu Mzdy a personalistika je možné ve volbě Číselníky, Mzdové parametry, Ostatní legislativní parametry nastavit obecné nastavení, kolik dní benefitního volna budou zaměstnanci moci čerpat. Tento údaj se udává ve dnech.


image001
Při mzdové uzávěrce posledního měsíce roku je tento údaj z obecného nastavení přebrán do mzdových údajů pracovních poměrů zaměstnanců, do údaje nárok na záložce ŘD, čas.konto. V tomto momentě dojde k přepočtu počtu dnů na hodiny, podle použitého pracovního kalendáře zaměstnance (denního úvazku). Údaj o čerpání je vynulován, nedochází tedy k převodu nevyčerpaných hodin do dalšího roku.


image002
Pro jednotlivé druhy čerpání benefitního volna jsou v programu předpřipravené skupiny mzdových složek (512,513,514) a v každé skupině jedna mzdová složka (5120, 5130, 5140). Na detailu skupiny mzdových složek je uvedeno, o jaké čerpání benefitu se jedná. U jednotlivých složek je pak uveden vzorec pro výpočet. U složek jsou pak v systému uvedeny účetní předkontace v Účetnictví, Číselníky, Účtovací předpisy mezd.


Zpracování

Pokud při zpracování mezd využíváte část Docházka, je možné nové složky přiřadit do pracovních kalendářů. Mzdy a personalistika, Číselníky, Číselník pracovních kalendářů. Pro jednotlivé používané pracovní kalendáře je možné na záložce Mzd.složky ke kalendáři zapsat pro Typ doby (28,29,30) zapsat příslušné složky.


image003
Pokud část Docházka ve mzdách nevyužíváte, je možné složky zapisovat přímo do vstupních složek mezd.
Při samotném zpracování mzdy/docházky konkrétního zaměstnance je pak u dnů, kdy zaměstnanec čerpal benefitní volno, uveden příslušný Typ doby.


image004
Následně jsou pak do vstupních složek vygenerovány automaticky příslušné složky podle docházky, kde je uveden počet dnů, počet hodin a částka náhrady mzdy vypočtená podle vzorce uvedeného na příslušné mzdové složce.


Při následném zpracování mzdy je provedena kontrola, zda zaměstnanec nepřesáhl stanovené hodiny (již čerpáno + čerpáno v aktuální mzdě) benefitu.
Při měsíční uzávěrce mezd jsou čerpané hodiny benefitu v uzavíraném období přičteny na záložku ŘD, čas. Konto do údaje Čerpání. K aktuálnímu přehledu čerpání těchto benefitů u zaměstnanců je možné použít sestavu Mzdy a personalistika, Sestavy, Čerpání dovolené, kde je k tomuto účelu vytvořena tisková sestava.