Od 1.1.2024 zavádí vládní konsolidační balíček změny v problematice zaměstnaneckých benefitů. A to zavedením limitu pro jejich osvobození a dále pak okamžik jejich poskytnutí.
Od roku 2024 je od daně na straně zaměstnance osvobozen příjem úhrnné výši poloviny průměrné mzdy za rok 2024, což je 21 983 Kč. 
 
Znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP účinné od 1. 1. 2024
nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu)po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období, ve formě
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,
2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.
 
Tyto poskytnuté benefity se sledují za zdaňovací období jednoho kalendářního roku u jednoho zaměstnavatele na všech pracovních poměrech jednoho zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní zaměstnavatele, sleduje se limit pro benefity u každého zaměstnavatele zvlášť.
 
Poskytnutí nepeněžních benefitů bude tedy potřeba nově uvádět ve zpracování mzdy zaměstnance. A to vždy, kdy bude mít zaměstnanec benefit k dispozici. Dále se pak bude uvádět čerpání benefitů na mzdovém listě zaměstnance. K tomuto účelu jsou v systému připravené skupiny mzdových složek (333,332) a složky (3332, 3322). Skupina 332 a její složka 3322 je nastavena tak, že částka uvedená na této složce podléhá odvodu daně, skupina 333 a její složka 3332 je nastavena tak, že částka uvedená na této složce nepodléhá odvodu daně.
Zpracování v systémech Kostka probíhá na základě vstupních a výstupních složek. Pokud zaměstnanec v příslušeném období získá možnost disponovat s nepeněžním benefitem, bude mu do vstupních složek ručně uvedena složka 3332 s částkou o cenění nepeněžního benefitu.
 
Systém při zpracování mzdy zaměstnance, na základě čísla vstupní složky a částky, určí z archivu vypočtených složek celkovou částku benefitů, kterými může zaměstnanec disponovat. Pokud tato částka překročí ve zpracovávaném období limit poloviny průměrné mzdy, doje k:
- Rozdělení částky ve vypočtených složkách na část nepodléhající a podléhající odvodů. Ve výstupních složkách se tedy objeví jak složka 3332, tak složka 3322.
- Nebo se celková částka uvedená na vstupní složce 3332 objeví ve výstupních složkách na složce 3322.
 
Uvedené složky se pak objeví na výplatním lístku a stanou se součástí rekapitulací a mzdového listu zaměstnance. Pokud se bude jednat ve výstupu o složku 3322, dojde k navýšení základů pro odvod o tuto částku. Pokud by byla do vstupních složek uvedena složka 3322, tak systém u této složky nic nekontroluje a složka se použije do výstupních složek standardním způsobem.
U složek je potřeba nastavit účetní předkontace pro mzdy v Účetnictví, Číselníky, Účtovací předpisy mezd, tak jak je popsáno zde https://help.kostka.net/?ID=1648 Je potřeba také upozornit na stanovení správného okamžiku zdanění zaměstnaneckého benefitu tak, aby nedošlo k nedoplatkům v odvodech.
 
Systém předpokládá uvádění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů u jednoho pracovního poměru.