Novelou zákona o nemocenském pojištění dochází v roce 2018 k následujícím změnám:

Byly schváleny nové dávky nemocenského pojištění:

1) Dlouhodobé ošetřovné, s datem účinnosti od 1. 6. 2018

Účelem návrhu je zejména poskytnout nemocensky pojištěné osobě přiměřenou náhradu za ztrátu příjmu z výdělečné činnosti, která musela být z důvodu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče ošetřované osobě přerušena, a to formou dávky nemocenského pojištění. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče a povinnost zařadit zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště. V době ošetřování nesmí dostat od zaměstnavatele výpověď.
Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.

Osoba poskytující dlouhodobé ošetřování se může, se souhlasem ošetřovaného, v průběhu potřeby péče změnit.
Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů (bude možné dle potřeby čerpat i kratší dobu). A to v součtu u všech osob, které péči poskytovali. Neposkytuje se ovšem za dny, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizována. Dlouhodobé ošetřovné, stejně jako klasické ošetřovné, nezačíná dnem pracovního klidu.
Výše dlouhodobého ošetřovného bude činit 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že pojištěnec je
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

 

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné z pojištěné činnosti, která je zaměstnáním, je účast na pojištění zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.
Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.
Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné podle je, že ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci. Souhlas lze písemně odvolat.

 

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají
a) zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
b) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
c) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
d) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
e) vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby,
f) osoby pečující a osoby v evidenci.

 

Pojištěnec nemá nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče dítěti, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
Poskytuje-li pojištěnec dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou.

Potřebu dlouhodobého ošetřovného určuje ošetřující lékař, který vystaví k tomuto účelu určený tiskopis. Tiskopis se musí neprodleně donést zaměstnavateli.

 

Nezapomeňte, že i nadále, vedle nového dlouhodobého ošetřovného, bude existovat stávající ošetřovné, u kterého činí podpůrčí doba nejdéle:
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

 

2) Otcovská poporodní péče, s datem účinnosti od 1. 2. 2018 

Podmínkou nároku na otcovskou dovolenou je účast na nemocenském pojištění, v případě dobrovolné účasti je nutno splnit tuto podmínku alespoň 3 měsíce před vznikem nároku na dávku.
Na otcovskou poporodní péči má nárok pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, tzn. je zapsán v RL dítěte. A dále pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Náleží jen jednou - a to i v případě vícečetných porodů.
Nárok na otcovskou nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.
Nástup na otcovskou dovolenou si otec určí sám, nástup ovšem nesmí začínat dnem pracovního volna. Otcovská dovolená činí 1 týden, tedy sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Otcovská se nepřerušuje a náleží po celý týden i v případě úmrtí dítěte. Náleží i v případě současné hospitalizace matky a dítěte ve zdravotním zařízení a nenáleží v případě, kdy matka ani otec o dítě nepečují.
Nárok na výplatu otcovského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného, nemocenského i náhrady mzdy od zaměstnavatele v případě pracovní neschopnosti.
Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.
Žádat o otcovskou dovolenou se bude prostřednictvím zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu.

AKTUALITY

Prev Next

29 Čec 2020

(ČR) Školení „Jak je na tom můj podnik aneb manažerem na jeden den?"

Jak je na tom můj podnik, bez ohledu na účetnictví? Pro práci na pozici ve vrcholovém managementu máme připraveného opravdového pomocníka. Umí analyzovat a vyhodnotit veškeré dění ve vaší firmě.  Sp... více


14 Čec 2020

Použití filtru u položek

Jak použít filtr v položkách je vidět na videu na youtube. více


09 Čec 2020

(SR) Daňový kalendář Júl 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Júl 2020         více


09 Čec 2020

(ČR) Daňový kalendář Červenec 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červenec 2020 více


07 Čec 2020

Oprava spuštění zásob

 V upgrade 7.174 se při volbě ZÁSOBY ve skladovém hospodářství objevit hlášení číslo 12. Opravu provedete spuštěním skriptu. Tento skript pouštějte až po provedení upgrade 7.174. Skript (zabalený do ... více


02 Čec 2020

(ČR) Odvod soc.poj. se sníženým základem za zaměstnavatele (COVID)

Pro ty z vás, kteří budete chtít snížit základ pojisného za zaměstnavatele za měsíce červen až srpen 2020 a budete používat pro odvod sociálního pojištění formulář "Přehled o výši pojistného pro červe... více


22 Čer 2020

(ČR) Prominutí sociálního pojištění

Senát i prezident již podepsali nový zákon (zákon č. 300/2020 Sb.), který umožňuje některým firmám odpuštění firemní části odvodů na sociální pojistné v měsících červen až srpen 2020. Do IS KOSTKA při... více


16 Čer 2020

Antivirus

Pokud jste pro výpočet mezd využili složky 53xx - překážka v práci s náhradou mzdy např. 60 nebo 80%, můžete si vytisknout podklad pro žádost Vyúčtování antivirus. Stáhněte si tiskovou sestavu antivir... více


15 Čer 2020

Jak se jednoduše zbavit firemní noční můry – INVENTURY !

  Kdo někdy dělal inventuru, ví, že to je něco, čemu byste se raději vyhnuli. Tisk sáhodlouhého inventurního seznamu a příšerné hledání položek v něm. Práce ve dvou: jeden hledá, druhý píše, vzá... více


11 Čer 2020

(SR) Daňový kalendář Jún 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Jún 2020         více