Zákon č. 311/2001 Z. z.
§ 83a

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru
(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

(3) Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

(5) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.

(6) Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

(7) Zamestnanec môže záväzok podľa odseku 1 vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(8) Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

(9) V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa odseku 5.


V případě, že se Vás v této změně týká např. bod 4. stačí si v IS KOSTKA v mzdových složkách změnit vzorec. Návod na změnu vzorce, naleznete zde: http://help.kostka.net/?ID=1102

 

AKTUALITY

Prev Next

29 Čec 2020

(ČR) Školení „Jak je na tom můj podnik aneb manažerem na jeden den?"

Jak je na tom můj podnik, bez ohledu na účetnictví? Pro práci na pozici ve vrcholovém managementu máme připraveného opravdového pomocníka. Umí analyzovat a vyhodnotit veškeré dění ve vaší firmě.  Sp... více


14 Čec 2020

Použití filtru u položek

Jak použít filtr v položkách je vidět na videu na youtube. více


09 Čec 2020

(SR) Daňový kalendář Júl 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Júl 2020         více


09 Čec 2020

(ČR) Daňový kalendář Červenec 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červenec 2020 více


07 Čec 2020

Oprava spuštění zásob

 V upgrade 7.174 se při volbě ZÁSOBY ve skladovém hospodářství objevit hlášení číslo 12. Opravu provedete spuštěním skriptu. Tento skript pouštějte až po provedení upgrade 7.174. Skript (zabalený do ... více


02 Čec 2020

(ČR) Odvod soc.poj. se sníženým základem za zaměstnavatele (COVID)

Pro ty z vás, kteří budete chtít snížit základ pojisného za zaměstnavatele za měsíce červen až srpen 2020 a budete používat pro odvod sociálního pojištění formulář "Přehled o výši pojistného pro červe... více


22 Čer 2020

(ČR) Prominutí sociálního pojištění

Senát i prezident již podepsali nový zákon (zákon č. 300/2020 Sb.), který umožňuje některým firmám odpuštění firemní části odvodů na sociální pojistné v měsících červen až srpen 2020. Do IS KOSTKA při... více


16 Čer 2020

Antivirus

Pokud jste pro výpočet mezd využili složky 53xx - překážka v práci s náhradou mzdy např. 60 nebo 80%, můžete si vytisknout podklad pro žádost Vyúčtování antivirus. Stáhněte si tiskovou sestavu antivir... více


15 Čer 2020

Jak se jednoduše zbavit firemní noční můry – INVENTURY !

  Kdo někdy dělal inventuru, ví, že to je něco, čemu byste se raději vyhnuli. Tisk sáhodlouhého inventurního seznamu a příšerné hledání položek v něm. Práce ve dvou: jeden hledá, druhý píše, vzá... více


11 Čer 2020

(SR) Daňový kalendář Jún 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Jún 2020         více