KOSTKA Pro SB je ověřený ekonomický informační systém. Jako takový dokáže přinést výsledky všem, kdo je ve firmě požadují. Své výstupy získá skladník, obchodník, finanční manažer, ale i výrobní ředitel, nebo přímo majitel firmy.
Základem každého výstupu jsou správně zadaná vstupní data. Základem ekonomického výstupu je správně zpracované účetnictví. Tak, jak plyne život ve firmě, vyskytují se občas i složitější, či nestandardní situace. A právě tady dokáže IS KOSTKA Pro SB při zpracování účetnictví pomoci.
Jedním z nejsložitějších účetních případů z hlediska pochopení automatismů účtování, i jejich správnému nastavení, je došlá faktura (DOF). Účtování DOF probíhá v jednom až třech kolech:

 •  „A“ – zaúčtování hlavičky (celková částka závazku, základ DPH, DPH, zaokrouhlení celkové částky, likvidační účet)
 •  „B“ – zaúčtování položek: předdefinovaných obratů, příjemek (likvidační účet, nákladové účty, skladový účet)
 •  „C“ – zúčtování nároku na odpočet vstupního DPH (ve speciálních případech)

Každé z těch kol A, B, C může být v jiném účetním období.

 • Pro kolo „A“ je to stěžejní datum DPH (není-li vyplněn, pak datum dojití)
 • Pro kolo „B“ stejně jako kolo „A“; pokud ovšem položkami DOF jsou PRI, budou se účtovat do toho období, jaké na sobě nese PRI)
 • Pro kolo „C“ je to datum nároku na odpočet (skrývá se pod tlačítkem „%DPH“)

Zatímco kolo „A“ proběhne vždy (není nutné snad pouze u neuhrazených zálohových či penalizačních faktur (pokud ovšem vnitřní předpisy účetní jednotky nenařizují i toto), kolo „B“ z pohledu DOF neproběhne, pokud její všechny položky jsou položkami PRI (účtuje se jako PRI, až po provedení skladové uzávěrky příslušného období). Kolo „C“ proběhne pouze tam, kde došlo k odložení nároku na odpočet vstupního DPH.
Protože DOF je typicky také daňovým dokladem a DPH se řeší na základě účetních zápisů, je potřeba se kromě zaúčtování samotného také správně starat o to, aby byl správně vyhotoven výkaz Přiznání k DPH (a také Souhrnné hlášení k DPH a Výpis z daňové evidence).
IS KOSTKA Pro SB je nastaven tak, aby umožnil vytvářet Přiznání k DPH pouze z omezeného okruhu dokladů. Je tomu tak proto, aby se zabránilo situacím, kdy např. nebude ještě nějaký účetní případ dořešen, ale doklad jako takový již musí vstoupit do Přiznání k DPH. Těmito okruhy dokladů, které vstupují do výkazu Přiznání k DPH, jsou:

 • Hlavičky došlých faktur (DOF)
 • Nákupky – tedy vlastně přijaté paragony (pozor, NE pokladna, v pokladně se pouze vydávají a přijímají peníze)
 • Vystavené faktury (ODF)
 • Prodejky – tedy vydané paragony
 • A samozřejmě, ve výjimečných případech, i obecné účetní doklady


Může tedy nastat situace, kdy nemáme rozúčtovanou DOF (tedy zaúčtované kolo „B“) a přesto ale můžeme tuto DOF připravit pro výkaz Přiznání k DPH. A to následujícím způsobem:
Nejprve správně nastavíme účtovací předpisy daného okruhu (DOF) a dané řady.

 • Je vhodné vyplnit zde všechny důležité účty (a bez „otazníků“); ušetří to mnoho času.
 • U většiny účtů bude potřeba nastavit použitelnost na „obě strany“: dochází totiž k různým přeúčtováním sem a tam, jak uvidíme později.
 • U účtů na řádcích 2 až 8 a 27 až 32 je potřeba nastavit také sazbu DPH; naopak, u jiných účtů být nemá (pokud ji uvedete, bude ignorována)
 • Pro účty, evidující výši DPH, je možné uvést analytické podúčty účtu 343 tak, aby i pohledem do hlavní knihy bylo možno kontrolovat tok peněz na DPH při různé výši DPH; rozhodně do předkontací DOF nepatří ten podúčet účtu 343, na kterém probíhá (v bance) finanční vyrovnání s finančním úřadem.
 • Podobně, pro účty evidující základy k DPH, je vhodné je analyticky rozčlenit. Pro režijní faktury doporučujeme používat účet 395, pro zbožové 131, pro materiálové 111, pro majetkové 04x (nebo i 395 s tím, že přeúčtování vůči kartám majetku se provede na položkách DOF). Všechny tyto účty, jejichž obraty budou použity v Přiznání k DPH, musejí být v účtové osnově označeny atributem „Má vztah k DPH“.
 • Likvidační účet je účet, na kterém se musejí „setkat“ hlavičky DOF s položkami; na konci období na něm zpravidla bude stav nula (resp. na něm bude stav, který bude odpovídat časovému posunu v zaúčtování hlavičky a položek). Tento likvidační (spojovací) účet je tam proto, aby bylo možno na jedné straně libovolně rozepsat základy daně v hlavičce (MD) a na straně druhé libovolně rozepsat položky DOF (DAL). Program automaticky zařizuje, že z obou stran se likvidační účet „nalívá“ vždy součtem příslušných částek.

Výše jsme si vysvětlili, jak probíhá účtování hlavičky DOF, tedy krok „A“. Nyní si připomeneme, jak probíhá krok „B“

 • Cokoli je položkou DOF a současně příjemkou, účtuje se pouze jako příjemka
 • Všechny ostatní položky se účtují jako kolo „B – zaúčtování položek“
 • Kolo „B“ lze účtovat, až pokud je zaúčtováno kolo „A“
 • V kole „B“ se nic nepřipraví („Žádné doklady nenalezeny“), pokud:
 1. Není zaúčtováno kolo „A“ (a ani neexistuje připravená „košilka“)
 2. Nejsou žádné položky u DOF (ještě) zapsány nebo součet položek nesouhlasí na částku k likvidaci (tj. součet částek bez daně z hlavičky faktury); povolená tolerance je +/- 1 jednotka měny (v takovém případě se rozdílek zaúčtuje MD ř.23 / DAL ř.20)
 3. Všechny položky DOF jsou položkami PRI

V účtovacích předpisech DOF a PRI je třeba dbát na to, aby likvidační účet (ř.20) byl shodně definován na DOF a odpovídající PRI.
DOF a PRI mohou být v cizí měně, ale v tomto případě se měna musí shodovat; může se ale lišit kurs na DOF vůči kursu na PRI (bude proúčtován jako kurs.zisk nebo ztráta).


Na obrázku si ukážeme účtovací předpis režijní DOF. Likvidačním účtem je účet 395.000.
V účtovacích předpisech skladových DOF, by byl likvidačním účtem účet 111.xxx nebo 131.xxx.

DOF1

 

DOF2


 
Dále si rozebereme různé případy DOF, jak je zapsat a jak se potom zaúčtují.

 

Příklad 1: Tuzemská DOF s nárokem na odpočet ihned

Nejjednodušší případ. Dodavatel musí být v adresáři partnerů označen jako „tuzemsko-plátce“. Kód operace bude „A-tuzemsko“.

DOF3
 
Zaúčtování hlavičky („A“):

DOF4
 
Červeně zvýrazněný účet 395.020 je účet se vztahem k DPH a jako takový, vstupuje do Přiznání k DPH jako základ k DPH.  Zeleně zvýrazněný účet, 395.000, je účtem spojovacím, bez vztahu k DPH a díky němu se nám propojí účtování hlavičky DOF s položkami -zápis vzniklý účtováním kola „B“

DOF5
 
Nákladový účet se použije pouze pro zaúčtování položky faktury.  Ani jeden z účtů na položkách DOF nemá vztah k DPH.
Pokud byste se pokusili (po zaúčtování kola „A“) účtovat kolo „C“, dostanete hlášení „Žádné doklady nenalezeny“.

 

Příklad 2: Tuzemská DOF s odloženým nárokem na odpočet

Dodavatel musí být v adresáři partnerů označen jako „tuzemsko-plátce“. Kód operace bude
 „A-tuzemsko“.  Datum dojití DOF je v následujícím období (zpravidla měsíci, u čtvrtletních plátců to bude čtvrtletí) než je datum DPH.

DOF6
 
Program sám doplní do nároku na odpočet (lze zjistit/opravit po stisku tlačítka „%DPH“) datum dojití.

DOF7
 
Při účtování kola „A“ to dopadne takto:

DOF8
 
Použily se jiné řádky předpisů, není uveden žádný vztah k DPH (aby to nevstoupilo do Přiznání). Zelený čtvereček je opět automatické přeúčtování na likvidační účet (jako v příkl.1).
Fialové čtverečky jsou účty, které jsou použity pro zaúčtování odloženého nároku na DPH. Nákladově tedy faktura bude v období listopad

DOF9
 
Ale do Přiznání k DPH se DOF dostane až v období prosinec. Zaúčtování kola „C“ bude vypadat takto:

DOF10
 
Jak patrno, pouze se „přehodily“ částky z řádků „bez nároku“ na „normální“ řádky; a u nich už je uveden kód DPH (půjdou do Přiznání). Barevné čtverečky ukazují, jak se program pořád stará o správnost likvidačního účtu.

 

Příklad 3: Tuzemská DOF v režimu „reverse charge“

Dodavatel musí být v adresáři partnerů označen jako „tuzemsko-plátce“. Kód operace bude
„N-tuzemské Reverse Charge“ (RCH). Princip je stejný jako u DOF z EU (to už je tu déle, příklad viz níže): dodavatel vystaví daňový doklad bez daně, odběratel DPH dopočte, odvede ho a (zpravidla) uplatní nárok na jeho odpočet. Časový posun nároku na odpočet (jak popsán v příkladu 2) se pro tento režim nepoužívá. Hlavička DOF se vyplní jinak:

DOF11
 
Zaúčtování kola „A“ dopadne takto:

DOF12
 
Modře označené řádky je ta přenesená povinnost odvést DPH za mého dodavatele (základ daně + daň) a zároveň můj nárok na odpočet této DPH. Zelený čtvereček je opět likvidační účet s položkami faktury, tedy s nákladovým účtem:

DOF13
 
Kolo „C“ se u RCH neúčtuje.
Pozn.: Nezapomeňte, že pro tyto případy jste také povinni na finanční úřad odeslat spolu s Přiznáním také „Výpis z daňové evidence“: položky tedy musejí být zapsány jako skladové karty a skladové karty musí mít vyplněn kód tuz.rev.ch. DOF99

 

Příklad 4: DOF od dodavatele z EU v režimu „reverse charge“

Tohle platí od vstupu do EU. Dodavatel musí být v adresáři partnerů označen jako „EU-plátce“. Kód operace bude „B-zboží z EU“ nebo „C-služby z EU“ (ne všechny, viz zákon). Princip je stejný jako u předchozího příkladu: dodavatel vystaví daňový doklad bez daně, odběratel DPH dopočte, odvede ho a (zpravidla) uplatní nárok na jeho odpočet.

DOF14
 
Stiskem „%DPH“ dostanete výpočet DPH v lokální měně, a další věci, které už znáte:

DOF 15
 
Zaúčtování „A“ bude takovéto:

DOF16
 
Modře označené řádky je ta přenesená povinnost odvést DPH za mého dodavatele (základ daně + daň) a zároveň můj nárok na odpočet této DPH. Zelený čtvereček je opět likvidační účet s položkami faktury, tedy s nákladovým účtem:

DOF17
 
Kolo „C“ se u RCH neúčtuje.


Likvidační účet má tudíž při účtování v IS KOSTKA Pro SB své opodstatnění. S jeho pomocí můžeme vytvořit Přiznání k DPH, aniž bychom museli pospíchat s nerozlousknutým účetním případem, aniž bychom museli „tlačit“ na uzávěrku skladu; díky němu si můžeme kontrolovat rozúčtování faktur, víme totiž, že tento účet musí být na konci období nulový a není-li, na něco mne to upozorňuje.

Účtování přes účet 395.xxx při účtování nákupek je nutné z důvodu zachování omezeného okruhu dokladů, které jsou potřeba k vytvoření Přiznání k DPH (viz vysvětlení výše). Na konci období musí být tento účet VŽDY vynulován, a tím v žádném případě nemůže dojít k jeho zneužití.

AKTUALITY

Prev Next

15 Zář 2020

Prodej přes e-shopy roste

Jistě jste zaznamenali, jak rychle se zákazníci naučili nakupovat na e-shopech, čemuž stávající krizová situace ještě napomohla. Také uvažujete o tom, že si založíte svůj e-shop? A nejlíp tak, aby dat... více


15 Zář 2020

(ČR) Daňový kalendář září 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář září 2020 více


15 Zář 2020

(SR) Daňový kalendář september 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář september 2020         více


11 Zář 2020

(ČR) Školení „Jak je na tom můj podnik aneb manažerem na jeden den?"

Jak je na tom můj podnik, bez ohledu na účetnictví? Pro práci na pozici ve vrcholovém managementu máme připraveného opravdového pomocníka. Umí analyzovat a vyhodnotit veškeré dění ve vaší firmě.  Sp... více


04 Zář 2020

Nenakupované produkty

  Máte přehled, které produkty od vás vaši zákazníci odebírají? Chcete vědět, které produkty dosud nenakupovali?Připravili jsme pro vás uživatelský dotaz, který prověří odběratelské faktury a prodejk... více


18 Srp 2020

Snadné doplnění zveřejněných bankovích účtů

Verze IS KOSTKA 7.175 obsahuje novou možnost zápisu bankovních üčtů. Jak na to je popsáno zde. více


05 Srp 2020

(ČR) Daňový kalendář Srpen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Srpen 2020 více


05 Srp 2020

(SR) Daňový kalendář August 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář August 2020         více


29 Čec 2020

(ČR) Školení „Jak je na tom můj podnik aneb manažerem na jeden den?"

Jak je na tom můj podnik, bez ohledu na účetnictví? Pro práci na pozici ve vrcholovém managementu máme připraveného opravdového pomocníka. Umí analyzovat a vyhodnotit veškeré dění ve vaší firmě.  Sp... více


14 Čec 2020

Použití filtru u položek

Jak použít filtr v položkách je vidět na videu na youtube. více