Aktualizace pro IS KOSTKA Pro SB verze 116 a vyšší

 

S účinností od 1.4.2015 je zaveden režim přenesené daňové povinnosti pro další komodity. Pro tyto komodity jsou zavedeny příslušné nové kódy. Pro plnění, u kterých se režim přenesení daňové povinnosti bude nově aplikovat, budou obecně platit obdobná pravidla a povinnosti jako pro plnění, pro která byl již režim přenesení daňové povinnosti zaveden.

Tento režim platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci s místem plnění v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (příjemce plnění). Zároveň se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného (tedy zboží v režimu přenesené daňové povinnosti) zboží překračuje částku 100 000 Kč,

Plátci uskutečňující nebo přijímající plnění v tomto režimu mají v roce 2015 i nadále povinnost podat správci daně elektronicky výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty.
(Výpis z evidence bude od 1. 1. 2016 nahrazen kontrolním hlášením.)

 

Jak postupovat v IS KOSTKA Pro SB

U skladových položek, které budou přenesené daňové povinnosti nově podléhat, je třeba vyplnit příslušný kód na záložce „Jiné“.

 

image001

 

Dále je potřeba u skladové karty vyplnit měrnou jednotku, ve které se bude vykazovat ve výpisu z daňové evidence. (12=tuna, 13=kilogram, 14=kus, 15=kus, 16=kus, 17=kus). V systému jsou přípustné i ks, t, kg, g. Při elektronickém podání dojde ke konverzi.

 

image002

 

Obdržel jsem doklad od tuzemského plátce v režimu přenesené daňové povinnosti

Pokud obdržíte DOF od tuzemského dodavatele, která je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, je třeba ověřit platnost DIČ a vyznačit příslušný stav kód plátce DPH. Obojí se provede na kartě partnera:

 

image003

 

V systému IS KOSTKA Pro SB je možné pro zápis použít dva zůsoby. Pokud je celý doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti, je na doklad DOF třeba zapsat kód daňové operace „N“. A dále pak ověřit, jestli mají použité skladové karty uveden kód pro tuzemský Reverse Charge. Pokud se jedná o kombinovaný doklad, kdy je část dokladu v režimu přenesené daňové povinnosti a část ve standardním režimu, je při zápisu dokladu DOF potřeba zapsat kód daňové operace „A“, tedy tuzemské standardní plnění a ověřit, že položky použité pro přenesenou daňovou povinnost mají uveden kód pro tuzemský Reverse Charge.

 

image004

 

Pokud je celý doklad ve režimu přenesené daňové povinnosti, na detailu DOF na straně A vyplňte sazby DPH a výše příslušných základů DPH, částka daně nejde doplnit a je nulová. Na položkách uveďte základ daně, příslušnou sazbu DPH. Částka s DPH se dopočte.

Pokud jsou pouze některé položky v režimu přenesené daňové povinnosti, je potřeba na detailu DOF na straně A uvést základ, sazbu DPH a částku daně pro položky ve standardním režimu. Pro položky v režimu přenesené daňové povinnosti je potřeba uvést základ a sazbu DPH. U této sazby zaškrtnout volbu TuzRCH. Částka daně pro tuto sazbu je nulová (nejde vyplnit). Na dokladu jde zapsat maximálně šest kombinací sazeb DPH a voleb TuzRCH. 4. až 6. sazbu je možné zadat na straně dva rekapitulace, která se objeví po zmáčknutí tlačítka „2“.

 

Potřebuji vystavit doklad v režimu přenesené daňové povinnosti

V případě, že je potřeba na tuzemského odběratele vystavit doklad v režimu přenesené daňové povinnosti, je potřeba nejprve v adresáři partnerů na kartě odběratele ověřit, že se jedná opravdu o tuzemského plátce DPH, dále pak v údaji „Kód plátce DPH“ tuto skutečnost uvést.

Na odběratelské faktuře vyberte na straně B „Kód daňové operace“ N. Dále pak je potřeba ověřit, zda je na použitých skladových položkách uveden kód pro tuzemský Reverse Charge a jejich součet základů daně přesahuje daný limit (100 000 CZK). U položek odběratelské faktury uveďte sazbu DPH v nulové výši.

 

V systému IS KOSTKA Pro SB je možné vytvořit i kombinovaný doklad, kdy část položek bude spadat do přenesené daňové povinnosti a část bude uvedena ve standardním režimu. Obecně vystavení kombinovaných dokladů nedoporučujeme.Pokud je přesto potřeba takovýto doklad vystavit, uvádí se na odběratelské faktuře na straně B „kód daňové operace“ A. Dále pak při zápisu položek je u položek v režimu přenesené daňové povinnosti uvedena nulová sazba DPH a u položky se vedle sazby DPH zaškrtne volba „Položka je v režimu tuzemského Reverse Charge“. Pro položky ve standardním režimu se postupuje stejně jako při vystavování standardní odběratelské faktury.

 

Vytvoření výkazu

Samotné vytvoření výkazu se provede volbou Program, Účetnictví, Účetní výkazy, Výpis z daňové evidence. Do výkazu se dostanou pouze realizované doklady, které jsou zaúčtované.

 

image005

 

Vybereme období, za které se výkaz sestaví. Podle období je také určen způsob výkazu. Tedy před 1.4.2015 nebo po tomto datumu. Pozor, výkaz za období po 1.4.2015 bude správně sestavem ve verzi IS KOSTKA Pro SB 7.7.115 a vyšší. Typ výkazu dodavatelský je sestavován z odběratelských faktur a odběratelský je sestavován z dodavatelských faktur. Dále se určí forma výpisu.

Potvrzením OK se sestaví výkaz, který je pak možné pomocí tlačítka „Vytvořit datovou zásilku“ v nástrojovém pruhu exportovat do formátu XML. Tento formát je pak možné načíst do formuláře na daňovém portálu Finanční správy.

 

Poznámky:

 • V případě, že je ke koncové faktuře v režimu přenesené daňové povinnosti přijata zálohová platba, na tuto platbu se nevystavuje daňový doklad k přijaté platbě.  V tomto případě se jedná o jedno zdanitelné plnění a rozhodující je datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 • V případě, že dojde dodatečně ke změně základu daně na dokladu v režimu tuzemského Reverse Charge pod daný limit, faktura z tohoto režimu nevypadne.
 • V případě, že dojde ke změně základu daně na dokladu v režimu tuzemského Reverse Charge nad daný limit, původní částka zůstane v běžném režimu uplatnění DPH, navýšení bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Pokud je vystaveno více daňových dokladu dodavatelem na jednoho odběratele, kde jednotlivé základy dokladů nepřekračují stanovený limit pro uplatnění přenesené daňové povinnosti, ale součet základů těchto dokladů limit překročí, může tato situace být posouzena jako obcházení aplikace přenesené daňové povinnosti.

 

Nově uplatňované kódy pro přenesenou daňovou povinnost od 1.4.2015

 

12 - obiloviny a technické plodiny

Obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku:

 • 1005 - Kukuřice
 • 1201 - Sójové boby též drcené
 • 1205 - Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená
 • 1206 00 - Slunečnicová semena, též drcená
 • 1207 50 - Hořčičná semena
 • 1207 91 - Maková semena
 • 1209 10 00 - Semena cukrové řepy
 • 1212 91 - Cukrová řepa

(pro cukrovou řepu, kód 1212 91 – cukrová řepa nastane faktická využitelnost kódu od účinnosti režimu přenesení daňové povinnosti pro toto zboží, tj. od 1. 9. 2015)

 

13 - kovy, včetně drahých kovů

Kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, které je sice v kapitole 71 a třídě XV, ale je nařízením vlády č. 361/2014 Sb. negativně vymezeno vybranými kódy a kapitolami nomenklatury celního sazebníku nebo se jedná o zboží, které již podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH či zboží, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH.
(Podrobný seznam nomenklatur kovů je uveden v odkazech na  konci tohoto článku.)

 

14 - mobilní telefony

 • 8517 12 00 - Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě
 • 8517 18 00 - Ostatní přístroje na vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě).

 

15 - integrované obvody a desky plošných spojů osazené těmito obvody

Integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.

 • 8542 31 - Procesory a řídící jednotky, též kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodinovými a časovými obvody nebo s jinými obvody:
 • 8542 31 10 - Multičipové integrované obvody sestávající ze dvou nebo více navzájem propojených monolitických integrovaných obvodů neoddělitelně kombinované pro všechny záměry a účely, též na jednom nebo více izolačních substrátech, s montážním rámečkem nebo bez něj, avšak bez jakýchkoliv jiných aktivních nebo pasivních obvodových prvků.

 

16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat

 

 • 8471 30 00 - Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, o hmotnosti nejvýše 10 kg, sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje.

 

17 - Videoherní konzole

Videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504.

 • 9504 - Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník:
 • 9504 20 00 – Kulečníky všech druhů a jejich příslušenství
 • 9504 30 – Ostatní hry fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku, jiné než zařízení pro automatický kuželník.
 • 9504 30 10 – Hry s obrazovkou.
 • 9504 30 20 – Ostatní hry.
 • 9504 30 90 – Části a součásti.
 • 9504 40 00 – Hrací karty.
 • 9504 50 00 – Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30.
 • 9504 90 – Ostatní:
 • 9504 90 10 – Sady elektrických závodních autíček, které mají povahu soutěžních her.

Od 1. 1. 2016

3 - Pro dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň.

 

Beze změny zůstávají kódy pro následující plnění:

 

1 – dodání zlata (plnění podle §92b zákona o DPH)
4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle §92e zákona o DPH)
5 – zboží uvedené v příl. č.5 zákona o DPH (plnění podle §92c zákona o DPH)

 

Další informace je možné čerpat z těchto zdojů:

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

 

Celní a statistická nomenklatura (společný celní sazebník)

 

AKTUALITY

Prev Next

20 Říj 2020

(CZ) Jak nastavit v GEORGE ABO

V článku najdete, jak nastavit v programu GEORGE České Spořitelny předávání prostřednictvím souboru ABO více


19 Říj 2020

Hledání v tiskové sestavě

Jak hledat text v náhledu tiskové sestavy se dozvíte v návodu.  více


15 Říj 2020

Import IsDoc, nahrání položek do IS KOSTKA

  Už není nutné zadávat položky DOF, to je skvělá zpráva. Při elektronické výměně dokumentů je možné využít nově také formát IsDoc. Tento formát je možné využít pro elektronický přenos faktur, zálo... více


14 Říj 2020

Jak vyhledat hromadně položku na dokladech?

Byl přidán článek na vyhledání údajů na skladových a odbytových dokladech. Celý článek naleznete v sekci návody . více


09 Říj 2020

(SR) Daňový kalendář október 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář október 2020         více


09 Říj 2020

(ČR) Daňový kalendář říjen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář říjen 2020 více


09 Říj 2020

(ČR) Školení „Základy ovládání v IS KOSTKA"

  Jedno z oblíbených školení kde si noví uživatelé osvojí základy práce s IS KOSTKA a stávající uživatelé si osvěží své znalosti. Rozšíří si znalosti v oblastech kde si nejsou zcela jisti, osvěží a d... více


06 Říj 2020

Internetové bankovnictví GEORGE

Česká spořitelna mění datový výstup bankovních výpisů, který zpracovává IS KOSTKA v části styk s bankou. Internetové bankovnictví GEORGE vytváří bankovní výpisy ve formátu CSV, který jsme dosud pro da... více


15 Zář 2020

Prodej přes e-shopy roste

Jistě jste zaznamenali, jak rychle se zákazníci naučili nakupovat na e-shopech, čemuž stávající krizová situace ještě napomohla. Také uvažujete o tom, že si založíte svůj e-shop a nebo už nějaký máte,... více


15 Zář 2020

(ČR) Daňový kalendář září 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář září 2020 více