Pojďme si spolu připomenout, jaká je povinnost firmy uchovávat daňové, účetní a mzdové doklady

Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje nielen zákon o účtovníctve, pri archivovaní musí účtovná jednotka postupovať aj podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu.

 

Účtovné písomnosti sa uchovávajú nasledovne:

 • účtovnú závierku a výročnú správu – je treba až 10 rokov pre archivovanie
 • mzdové listy (a príslušenstvo mzdových listov) alebo účtovné písomnosti ich nahradzujúce – archivácia tiež 10 rokov,
 • údaje z nich potrebné na účely dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia – 20 rokov,
 • účtovné doklady, účtové rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, zoznamy účtovných kníh, inventúrne súpisy – 5 rokov,
 • projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva prostriedkami výpočtovej a inej techniky – 5 rokov po roku, v ktorom sa naposledy použila,
 • inventárne karty hmotného majetku (HM) okrem zásob alebo účtovné písomnosti, ktoré ich nahradzujú – 3 roky po vyradení tohto majetku, pokiaľ sa v tejto lehote vykonala daňová revízia alebo 1 rok po jej vykonaní

 

Odporúčané lehoty uloženia vybraných dokumentov:

VŠEOBECNÉ DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

 • Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest 3 roky
 • Bežná korešpondencia 2 roky
 • Školenia a inštruktáže 3 roky
 • Zmluvy 5 rokov (po strate platnosti)


AGENDA   RIADENIA 

 • Dokumenty o oprávnení vykonávať podnikateľskú alebo inú činnosť 5 rokov (po zániku)
 • Záznamy zo zasadnutí riadiacich orgánov 5 rokov (po zániku)


EKONOMICKÁ   AGENDA 
Faktúry 

 • Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka 10 rokov
 • Dodávateľské, odberateľské 10 rokov
 • Kniha objednávok 10 rokov
 • Výdajky a prevodky 5 v
 • Odvody do fondov – mesačné 10 v
 • Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti 10 rokov
 • Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha 10 rokov
 • Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov) 10 rokov
 • Bankové výpisy (bežného účtu, investičných prostriedkov, sociálneho fondu) 10 rokov
 • Doklady súvisiace s evidenciou majetku, vrátane leasingu 5 rokov (po zániku)
 • Colné hlásenia, styk s colnicami 10 rokov


MZDOVÁ   AGENDA 

 • Mzdové listy 50 rokov
 • Výplatné listiny 10 rokov

 

 • Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
 • Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov
 • Zrážky zo mzdy 5 rokov
 • Podklady k mzdám 5 rokov


AGENDA   ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 • Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
 • Evidencia dochádzky 3 roky
 • Evidencia dovoleniek 3 roky
 • Popisy pracovných činností 5 rokov
 • Dohody o vykonaní práce 5 rokov
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky (po strate platnosti)
 • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov


Sociálna starostlivosť 

 • Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov
 • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
 • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
 • Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov

 

Údaje jsou převzaty z www.podnikajte.sk odkaz na článek

 

AKTUALITY

Prev Next

18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Úno 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Úno 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Úno 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Led 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Led 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Led 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Led 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Led 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Led 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více