Často nás uživatelé žádají o pomoc, jak si mají poradit s čísly, které jim systém vypočítá ve funkci Účetnictví, Účetní výkazy, Výpočet výkazu a kde se vlastně tato číslo vzala a odkud jsou počítána. Touto funkcí jsou prováděny výpočty přiznání k DPH, rozvaha v plném rozsahu nebo výkaz zisků a ztrát. Tyto výkazy jsou od nás v systému předdefinované tak, aby je bylo možné sestavit s námi dodanou účetní osnovou. Pokud provede uživatel změny v účetní osnově, je pravděpodobné, že bude potřeba zkontrolovat, popřípadě upravit, i definice výkazů. Velkou výhodou je, že výkazy definované v této části si může uživatel upravit, popřípadě je možné vytvořit nový přehled nebo výkaz, který bude počítán z účetního deníku.
Pro veškerou práci s výkazem je potřeba nejdříve znát definici výkazu. Definice výkazu se skládá z neomezeného počtu řádků a maximálně pěti sloupců. Pokud tedy chceme ověřit, z čeho se skládá určité číslo ve výkazu, musíme nejprve najít, jaký výpočetní výraz odpovídá tomuto číslu v definici. Nejprve si tedy necháme vypočítat výkaz funkcí Program -> Účetnictví -> Účetní výkazy -> Výpočet výkazu -> Běžně. Ve výsledkovém okně se přepneme na seznam, který vypadá například takto.

image001

V našem příkladu budeme zjišťovat, z čeho se nám skládá vypočtená hodnota 4582,00. Tato hodnota se nachází na řádku s číslem 315 ve sloupci číslo 2. Nejsnadnějším způsobem, jak toto zjistit, je vybrat řádek ve vypočteném výkazu a přepnout se na detail. Zde je vidět v pravé dolní části následující.

image002

Zde zobrazené hodnoty odpovídají hodnotám ze seznamu, pouze jsou zobrazeny pod sebou a mají název. (Tento název je definován v definici výkazu je jednou, pro všechny hodnoty ve sloupci a proto tento textový popis nemusí zcela odpovídat.) V našem případě je tedy sloupec 1 nazván „Základ daně“, sloupec 2 „Daň na vstupu“ a sloupec 3 „Daň na výstupu“. U sloupců 4 a 5 je v definici uvedeno, že se nepočítají, proto zde ani nejsou zobrazeny. Bude nás dále zajímat sloupec 2, tedy políčko nazvané „Daň na vstupu“. Za číslem uvedeným v políčku je tlačítko image003 . Po zmáčknutí tohoto tlačítka systém zobrazí seznam dokladů, které do tohoto čísla započítal.

image004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dobrá, ale proč započítal právě jen tyto doklady a ne jiné? Odpověď nalezneme v definici. Otevřeme si tedy definici výkazu volbou z nabídky Program -> Účetnictví -> Účetní výkazy -> Definice výkazu. V zobrazeném okně se přepneme na záložku seznam a zde vybereme příslušný výkaz, tedy ten, který jsme dali na začátku počítat. Po výběru výkazu na záložce Seznam, se můžeme přepnout na záložku Detail. Zde je ale jen definice názvů sloupců a obecná definice toho, co budou jednotlivé sloupce obsahovat. Pro nás je důležitější záložka Definice obsahu řádků. Tato záložka má zase svůj vlastní seznam, na který se přepneme a najdeme si v tomto seznamu náš řádek s číslem 315. A protože nás zajímá hodnota ve sloupci 2, přepneme se na záložku „Sloupec 2“. Zde uvidíme například toto.
 

image005

Zde je to nejdůležitější. Definice nám říká, že na tento řádek budou sečteny hodnoty z účetního deníku za zvolené období (Druh obsahu), které jsou na účtu 343100 (Obsah). V potaz bude brána pouze strana MD (Strana účtu) a pouze takové hodnoty z účetního deníku, které jsou zaúčtovány se vztahem k DPH A1 (Vztah k DPH). Výsledek výpočtu bude použit vždy (Výsledek brát v úvahu). Zobrazovaná hodnota ve výkazu bude zaokrouhlena na celé jednotky (Zaokrouhlení). Zde je možné provést i úpravu definice výkazu, například přidáním dalšího účtu.
Pokud na tomto řádku tedy není některý z dokladů započítán a přesto by zde měl být, je potřeba prověřit definici obsahu řádku. Pokud je definice obsahu řádku správná, je potřeba podívat se do účetního deníku na zaúčtování dokladů. Toto je například ukázka zápisu v účetním deníku u částky, která do obsahu tohoto řádku započítala.

image006

Při práci s výkazy je možné používat také možnost „Oblíbené“. Účetní výkaz je možné, jako i jiné věci, dát do příručního okénka oblíbené.
Definice výkazů je použita také ve funkci Rozpis dokladů k výkazu. Tato funkce pracuje analogicky jako výpočet výkazu. Rozdíl je v tom, že výsledkem není jen výpočet sumárních čísel, ale obsahuje kompletní přehled dokladů v systému, který systém použil při výpočtu.
Další popis, jak pracovat s definicí a výpočtem výkazů je možné dohledat v manuálu „Účetnictví“, v kapitole 5.7.