Budete-li vyhotovovat výkaz „Výpis z daňové evidence", protože obchodujete s položkami, které od dubna 2011 v ČR podléhají režimu

přenesní daňové povinnosti "reverse charge" v tuzemsku, nezapomeňte pro takové položky zavést skladové karty; jedině tak bude program schopen vám připravit data do výkazu automaticky. Úplný popis, jak postupovat, najdete v následujícím článku ...

Přenesení daňové povinnosti - jak na výkaz  Výpis z daňové evidence (pouze v ČR)

 

/1/ Předpoklady pro fungování – skladové karty

  • Pro každou položku, která podléhá výkazu, zaveďte (nemáte-li) skladovou kartu.
  • Na záložce „Jiné" vyplňte kód pro tuzemské Reverse Charge v souladu s přílohou č.5 novely zákona o DPH – viz  obrázek  číslo 1 (znění novely naleznete například v Zákony.chm, distribuované s IS KOSTKA Pro SB). Zlato označujte znakem „1", emisní povolenky znakem „2" (bez uvozovek), ostatní podle značení v příloze č.5 novely.
  • Na záložce Měrné jednotky zaveďte (nemáte-li) měrnou jednotku takovou, která se použije do výkazu: „g" nebo „GRM" pro zlato, „ks" nebo „PCE" pro emisní povolenky, „kg" nebo „KGM" pro ostatní položky. Pokud používáte jinou měrnou jednotku, zaveďte uvedené m.j. jako alternativní, včetně koeficientu přepočtu. Viz obrázek č.2

obr. č.1

 

obr. č.2

 

/2/ Používání kódu „N" na fakturách

Pro účely položek, na které se vztahuje povinnost Reverse Charge v tuzemsku, uvádějte kód operace „N". (Tento kód je přípustná pouze pro DOF a ODF – jeho použití na PRO a NAK se nepředpokládá.)

Bude vhodné (nikoli však nutné), abyste pro faktury s kódem „N" zavedli zvláštní dokladové řady; v takovém případě doplňte správně jejich účtovací předpisy. Na dokladové řadě můžete také předdefinovat kód operace „N", aby se vám při zápisu nové faktury automaticky předvyplnil.

Dbejte, aby dodavatel/odběratel takové faktury měl v adresáři partnerů uvedeno správně DIČ.

Není přípustné, aby na faktuře byly položky, na které se Reverse Charge použije, zkombinovány se skladovými položkami, na které se nepoužije. Je však možné, aby obsahovala položky typu sleva/přirážka, služby spojené s dodávkou apod. (viz dále).

Odběratelská faktura s kódem „N":

  • Bude mít uvedenu nulovou sazbu DPH („osvobozeno")
  • Na jejím výtisku prosím uveďte text o tom, že faktura je vystavena pro režim reverse charge.
  • Dodavatelská faktura s kódem „N":
  • Vyplníte pouze základ DPH a procentuální sazbu DPH; sazbu daně si program vypočte sám (podobně jako u dodavatelských faktur z EU)

/3/ Postup při výpočtu výkazu

Před zpracováním výkazu musí být faktury zaúčtovány (u DOF stačí pouze zaúčtování hlavičky). Dodavatelská faktura musí mít vyplněny položky a součet částek položek musí odpovídat částce základu daně v hlavičce (výkaz musí odpovídat částce, kterou jste uvedli na odpovídajícím řádku Přiznání k DPH).

Faktury mohou obsahovat i dodatečné položky, které nejsou přímo těmi skladovými kartami, podléhajícími výkazu (například dopravné, sleva/přirážka apod.); pokud je budou obsahovat, pak tyto položky budou navyšovat/ponižovat cenu vykazovaných položek tak, aby celková částka odpovídala částce v Přiznání. (Například při prodeji 100 kg šrotu po 10 Kč/kg s manipulačním poplatkem 100 Kč bude cena 100 kg šrotu vykázána jako 1100 Kč.)

 

/4/ Tisk a elektronické odeslání výkazu

K dnešnímu dni nebyla zveřejněna tisková podoba výkazu – tisková sestava nad oknem s výkazem tedy bude sloužit jenom jako váš interní doklad. Elektronická forma je k dispozici.