Pojďme si spolu připomenout, jaká je povinnost firmy uchovávat daňové, účetní a mzdové doklady.

 

Zaměstnavatel archivuje:

 • stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění – po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají,
 • záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká; vždy však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno,
 • záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (konkrétně identifikační údaje, vznik a skončení pracovního poměru, vyměřovací základ pojištěnce, dobu dočasné pracovní neschopnosti, dobu pracovního volna bez náhrady příjmu, záznam o pobírání starobního důchodu a dobu vojenské služby) – 10 let, po roce, kterého se týkají,
 • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let, po roce, kterého se týkají (pokud jde o poživatele starobního nebo invalidního důchodu 10 let),
 • doklady z oblasti nemocenského pojištění – 10 let, po roce, kterého se týkají. Mezi tyto záznamy patří zejména identifikační údaje zaměstnance, výše sjednaného započitatelného příjmu, výši započitatelného příjmu za jednotlivá mzdová období, dobu dočasné pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, neomluvené pracovní dny, záznam o pobírání důchodu, výši vyměřovacího základu pro pojistné či název zdravotní pojišťovny,
 • doklady daňové – prohlášení k dani, žádost o roční zúčtování, vyúčtování – 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,
 • písemnosti týkající se prováděných srážek ze mzdy – po dobu 30 roků následujících po roce, kterého se týkají.

 

Obdobně vybrané písemnosti z pracovněprávní problematiky: 

 • doklady o pracovněprávních náležitostech – 30 let
 • doklady o vzniku, trvání a ukončení pracovněprávního vztahu – 30 let
 • vnitřní předpis – 10 let po ukončení jeho platnosti
 • docházka do zaměstnání – 3 roky
 • doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu – 30 let
 • dovolenky – 10 let
 • důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance – 3 roky
 • pracovní výkazy – 3 roky
 • mzdové a účetní rekapitulace – 30 let
 • výplatní lístky – 30 let