Pojďme si spolu připomenout, jaká je povinnost firmy uchovávat daňové, účetní a mzdové doklady

Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje nielen zákon o účtovníctve, pri archivovaní musí účtovná jednotka postupovať aj podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu.

 

Účtovné písomnosti sa uchovávajú nasledovne:

 • účtovnú závierku a výročnú správu – je treba až 10 rokov pre archivovanie
 • mzdové listy (a príslušenstvo mzdových listov) alebo účtovné písomnosti ich nahradzujúce – archivácia tiež 10 rokov,
 • údaje z nich potrebné na účely dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia – 20 rokov,
 • účtovné doklady, účtové rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, zoznamy účtovných kníh, inventúrne súpisy – 5 rokov,
 • projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva prostriedkami výpočtovej a inej techniky – 5 rokov po roku, v ktorom sa naposledy použila,
 • inventárne karty hmotného majetku (HM) okrem zásob alebo účtovné písomnosti, ktoré ich nahradzujú – 3 roky po vyradení tohto majetku, pokiaľ sa v tejto lehote vykonala daňová revízia alebo 1 rok po jej vykonaní

 

Odporúčané lehoty uloženia vybraných dokumentov:

VŠEOBECNÉ DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

 • Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest 3 roky
 • Bežná korešpondencia 2 roky
 • Školenia a inštruktáže 3 roky
 • Zmluvy 5 rokov (po strate platnosti)


AGENDA   RIADENIA 

 • Dokumenty o oprávnení vykonávať podnikateľskú alebo inú činnosť 5 rokov (po zániku)
 • Záznamy zo zasadnutí riadiacich orgánov 5 rokov (po zániku)


EKONOMICKÁ   AGENDA 
Faktúry 

 • Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka 10 rokov
 • Dodávateľské, odberateľské 10 rokov
 • Kniha objednávok 10 rokov
 • Výdajky a prevodky 5 v
 • Odvody do fondov – mesačné 10 v
 • Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti 10 rokov
 • Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha 10 rokov
 • Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov) 10 rokov
 • Bankové výpisy (bežného účtu, investičných prostriedkov, sociálneho fondu) 10 rokov
 • Doklady súvisiace s evidenciou majetku, vrátane leasingu 5 rokov (po zániku)
 • Colné hlásenia, styk s colnicami 10 rokov


MZDOVÁ   AGENDA 

 • Mzdové listy 50 rokov
 • Výplatné listiny 10 rokov

 

 • Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
 • Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov
 • Zrážky zo mzdy 5 rokov
 • Podklady k mzdám 5 rokov


AGENDA   ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 • Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
 • Evidencia dochádzky 3 roky
 • Evidencia dovoleniek 3 roky
 • Popisy pracovných činností 5 rokov
 • Dohody o vykonaní práce 5 rokov
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky (po strate platnosti)
 • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov


Sociálna starostlivosť 

 • Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov
 • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
 • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
 • Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov

 

Údaje jsou převzaty z www.podnikajte.sk odkaz na článek