Předkládáme vám novinky z verzí 7.200 a 7.201, které byly distribuovány 27.01.2023 a 15.02.2023. Kompletní přehled novinek (včetně starších) najdete kdykoliv postupem Nápověda->Dokumentace->Novinky z hlavního menu aplikace KOSTKA Pro.

Finance

[200] Datový styk s bankou - pro CS doplněna možnost naimportovat jako položku výpisu vratku s kódem 3.

Mzdy

[200] Doplněny kalendáře do mezd pro ČR a SR 2023.

[200] Doplněny parametry mezd ČR a SR 2023.

[200] (ČR) Legislativní úprava: do okna Roční zúčtování daní bylo přidáno pole Sleva za zastavenou exekuci. Údaj je potřeba vyplnit ručně v případě, že zaměstnanec je věřitelem (jedná se o formu kompenzace věřitelům). Sleva na dani je ve výši náhrady, kterou přiznal exekutor při zastavení exekuce (jedná se o pohledávky nepřevyšující částku 1500 Kč, které probíhaly po dobu alespoň tří let, a dosud nebyly vymoženy ani částečně). Výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky, maximální sleva za jednu zastavenou exekuci je tak ve výši 450 Kč.

[200] (ČR) Zahrnuty změny ve výpočtu exekucí platné od 1.1.2023 – výpočet nezabavitelné a plně zabavitelné částky. Doplněny nové parametry pro exekuce (ŽM a NNB).

[200] (SR) Legislatívna zmena: bonus na deti sa od 1.1.2023 zvyšuje (140 € do 18 rokov vrátane, 50 € nad 18 rokov). Bonus sa priznáva iba podľa nového výpočtu. Stále platí, že bonus nesmie presiahnuť percentuálny limit z čiastkového základu dane. Prípadné zníženie nároku na daňový bonus sa vykonáva korekčnou zložkou.

[200] (SR) Legislatívna úprava: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (Mzdy -> Zostavy -> Dane)

    - do zostavy sa na riadok 09 (Úhrn príjmov oslobodených od dane) započítava zložka 3861 Oslobodený nefinančný príspevok do sumy 500 € (resp. celá skupina 386 a zložky 3811 a 3101)

    - na riadku 13 sa uvádzajú sumy daňového bonusu na deti za 1.-6. mesiac, za 7.-12. mesiac a tiež 2.polročie po jednotlivých mesiacoch (teda 07-12)

[200] (SR) Legislatívna úprava: do okna Ročné zúčtovanie daní bol pridaný výpočet bonusu na deti za 2. polrok.

Na výpočet postarom sa zdaniteľný príjem porovnáva so šesťnásobkom minimálneho príjmu.

Pre výpočet ponovom za 2. polrok platí, že daňový bonus na dieťa nesmie presiahnuť percentuálny limit z polovice čiastkového základu dane. Ak nemal zamestnanec príjem pred 1.7.2022, potom sa čiastkový základ dane nekráti. Do ročného zúčtovania sa za druhý polrok zahrnie ten nárok na daňový bonus, ktorý je (v súhrne za celý polrok) pre zamestnancov výhodnejší.

Do ročného zúčtovania daní sa zahŕňajú zložky s príjmom oslobodeným od dane (celá skupina 386 a zložky 3811 a 3101). Príjem, ktorý presahuje limit 500 €, vstupuje do zdaniteľných príjmov.

[200] (SR) Upravené parametre pre výpočet Ročného zúčtovania daní za rok 2022.

[200] (SR) Do okna Odvod sociálneho poistenia (Mzdy -> Zostavy -> Sociálne poistenie) bol doplnený údaj Počet hodín (na hlavičku aj na položky). Údaj sa používa pre tlač MVP (Mesačný výkaz poistného).

Rovnaký údaj bol doplnený aj do okna Odvod sociálneho poistenia – mimoriadny.

Do údaja sa započítavajú hodiny, ktoré sa viažu k vymeriavaciemu základu za daný mesiac. Teda hodiny, ktoré sú priradené k príjmu zahrnutému do vymeriavacieho základu (odpracované hodiny, ale aj dovolenka - zložky 01, 02, 03, 20, 50, 51, 52 a 53).

[200] (SR) Do výkazu Ročné hlásenie - Rozpis (Mzdy -> Zostavy -> Dane) boli doplnené stĺpce pre vykazovanie základných údajov o (max. štyroch) deťoch. Sú to údaje: rodné číslo, meno a priezvisko a mesiace, v ktorých bol vyplácaný bonus na dieťa.

[200] (SR) Legislatívne úpravy vo výpočte miezd:

1) Dopočet do minima ZP

Minimálny odvod zdravotného poistenia (u nízkopríjmových zamestnancov sa odvod ZP dopočítava do minima) - od 1.1.2023 sa vykonáva automaticky u všetkých zamestnancov, ktorí majú nastavené ZP Plná sadzba alebo Odpočet, plná sadzba. Pri tých p.p., kde sa nemá dopočet vykonávať, si nastavte tretiu voľbu Nepodlieha min.odvodu. Minimálne poistné sa nevzťahuje na pracujúcich dôchodcov a študentov a na invalidov so zníženou sadzbou. Suma mesačného životného minima k 1.1.2023 je 234,42 €, min. odvod za zamestnanca + firmu je 32,81 €; ak je skutočný odvod nižší, odvod zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

2) OOP - Odvodová odpočítateľná položka

V okne Mzdové údaje prac.pomeru na záložke Dane,odvody je v poli Sociálne poistenie zmenená druhá voľba, (pôvodne Použiť študentský limit), teraz je to Odvodová odpočítateľná položka.

Študenti a dôchodcovia pracujúci na dohodu (=dohodári) si od 1.1.2023 môžu v kalendárnom mesiaci u jedného (a iba u jedného) zamestnávateľa uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 €.

Ak nepresiahne odmena túto sumu, dohodár neplatí žiadne odvody sociálneho poistenia ani zdravotného poistenia. Ak presiahne odmena túto sumu, odvod na dôchodkové poistenie sa počíta len z nadlimitnej časti príjmu.

Zamestnávateľ platí odvody na úrazové a garančné poistenie z celej čiastky.

Uplatnenie OOPO nie je automatické, treba oňho zamestnávateľa požiadať pomocou príslušného formulára.

Nastavenie: Mzdy -> Mzdové údaje prac.pomeru – vyberte pre sociálne poistenie voľbu OOP a zaškrtnite potrebné druhy odvádzaného poistenia.

3) Sezónne práce

Do Ostatných legislatívnych parametov pridané pole Priemerná mes.mzda spred dvoch rokov.

Do číselníka pracovných pomerov bol pridaný kód DVSP – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Táto ďalšia zavedená odpočítateľná položka je výnimkou z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

OOP pre sezónne práce je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy pred dvoma rokmi (teda v roku 2023 je to priemerná mesačná mzda z roku 2021, konkrétne 1211/2=605,5 eur).

Ak je príjem z dohody <= OOP, neplatí starobné poistenie ani poistenie v nezamestnanosti ani zamestnanec, ani zamestnávateľ. Ak je príjem vyšší, platia obaja len zo sumy rozdielu, teda len z nadlimitnej časti príjmu.

Nastavenie:

- Na pracovnom pomere (Mzdy -> Zamestnanci -> Prac.pomery) nastavte pracovný pomer s kódom DVSP - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,

- Mzdy -> Mzdové údaje prac.pomeru – vyberte pre sociálne poistenie voľbu OOP a zaškrtnite potrebné druhy odvádzaného poistenia.

[200]  (ČR) V okně Hlášenky sociální pojišťovně opraven výpočet pro průměrný čistý měsíční výdělek (spuštění tlačítkem).

[200]  (SR) V okne Odvod zdravotného poistenia (Mzdy -> Zostavy -> Zdravotné poistenie) boli pre vytvorenie dátovej zásielky do položkovej vety pridané dva údaje:

    - Neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné (N1): 1 ak si neuplaňuje dopočet, inak 0

    - Preddavok zamestnanec – dopočet do sumy minimálneho preddavku (N12,2): ak je predchádzajúci údaj rovný 1, bude tu 0, inak kladná čiastka dopočtu

[201] (ČR) Sleva na pojistném

- V okně Mzdové údaje prac.poměru doplněny kontroly při uložení na záložce Daně,odvody – pro volbu Sleva na pojistném se kontroluje:

- kód pracovního poměru (PP-Standardní prac.poměr)

- uvedení slevy jen na jednom PP

- důvod (vyplnění, věk nad 55, věk pod 21, student, zdrav.postiž.)

- týdenní úvazek (je-li uveden u všech PP, je-li v součtu v daném rozsahu 8-30 hodin)

Při zpracování mezd se provádí tytéž kontroly a navíc:

- součet všech základů s kódem PP nesmí být vyšší než 1.5násobek průměrné mzdy

- odpracované hodiny celkem za všechny PP nesmí přesáhnout limit 138 hodin (limit je případně přepočten nástupem a výstupem). Odpracované hodiny se nekontrolují v případě, že se jedná o důvod g) věk pod 21 let

- základ ze všech PP připadající na hodinu nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

V těchto třech případech sleva na pojistném nenáleží.

Jsou-li splněny všechny podmínky, vypočítá se sleva ve výši 5 % z vyměřovacího základu a zapíše se na novou složku 7896 Sleva na odvodu SP (firma). Pro tuto složku jsou upgradem nastaveny účtovací předpisy stejné jako pro složku 7800.

Vyměřovací základ zaměstnance se poznamená na složku X7S1 Základ pro slevu na SP (firma).

- Upraveno okno Přehled vyměřovacích základů (Mzdy -> Sestavy -> Sociální pojištění) (nové údaje: Základ sleva na poj. a Snížení odvodu (sleva na poj.). Upraven i tiskový vzor pro výkaz Přehled o výši pojistného (přibyly údaje pro část Slevy na pojistném a pro rozpis zaměstnanců, na které je uplatňována sleva na pojistném).

- Upraveno okno Odvod sociálního pojištění (Mzdy -> Sestavy -> Sociální pojištění) (nové údaje: Základ sleva na poj. a Snížení odvodu (sleva na poj.).

Přidáno nové okno Záměr uplatňovat slevu na pojistném – sem si ručně doplňte zaměstnance, na které budete uplatňovat slevu. Okno umožňuje vytvořit XML datovou zásilku. Pomocí tiskového vzoru si můžete vytisknout Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném.

[201]  (SR) Oprava výpočtu miezd (odvod zdr. poistenia, výpočet dennej mzdy).