V upgrade 7.7.199 bola zavedená nová mzdová zložka 3861 Oslobodený nefinančný príspevok do sumy 500 € (a skupina 386 Iné nefinančné prísp. zamestnávateľa nepodliehajúce dani a odvodom). Tato skupina neovplyvňuje finančný príjem, neovplyvňuje základ dane, nezapočítava sa do základu ani do odvodu vo vzťahu k ZP a SP.

Jedná sa o nepeňažný benefit pro zamestnanca do výšky 500 eur. Podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, je príjmom oslobodeným od dane. Jedná sa o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Viacero otázok a odpovedí nájdete na adrese: https://podpora.financnasprava.sk/900954-Nepe%C5%88a%C5%BEn%C3%A9-plnenie-pre-zamestnanca-do-500-eur