Často se setkáváme s potřebou importu ceníku dodavatele do IS KOSTKA Pro. Připravili jsme proto nadstavbový modul přímo v prostředí MS Excel, který Vám tento import usnadní:

 • import z ceníků (= soubory typu XLS) – ovládaný z prostředí MS Excel – pomocí jednoho spouštěcího souboru
 • lze provést i hromadně – pro více ceníků najednou; podmínkou je, že tyto soubory musí mít stejnou strukturu (číslo položky, název a cenu uvedenou ve stejných sloupcích). Máte-li ceníky s různými strukturami, provedete import opakovaně a pro každou strukturu jednoduše nastavíte jiný převodový můstek
 • ceny se importují v závislosti na nastavení vstupních parametrů
 • importovat můžete obecné ceny i ceny vázané na partnera
 • import je možný i z cen zapsaných přímo v listu spouštěcího souboru
 • spouštěcí soubor umožňuje též vypsat přehled nákupních a prodejních cen platných v uvedeném období

 

Způsob řešení

Externí nadstavbový modul – soubor XLS s makrem (Import cen.xls) a výpočtový SQL script (sp_sk_cenyx_xls.sql)

 

Před zahájením práce:

 1. Před prvním spuštěním si nainstalujete SQL script (V prostředí IS KOSTKA: Program -> Správa systému -> Instalace skriptů)
 2. V souboru Import cen.xls musí být nastaveny správné údaje pro připojení na SQL Server pomocí ODBC a KOSTKA Pro (jméno a heslo pro připojení do IS KOSTKA) – tyto údaje jsou uloženy v pojmenovaných buňkách a jsou skryté. Číslo databáze je nastaveno v každém listu samostatně společně s dalšími parametry.
 3. XLS soubor je dodaný v "prázdné" podobě; jeho kopii si uložte na bezpečné místo (jako zálohu pro případ poškození aktuálního souboru)

 

Soubor obsahuje dva základní listy, v záhlaví obou je mezi vstupními parametry uvedeno období (datum od a do). Oba údaje musí být vyplněny – zadané jako celé datum ve formátu D.M.RRRR.

 

Přehled cen

List Prehled cen obsahuje tlačítko Přehled cen z IS KOSTKA; po stisknutí se vypíšou pro všechny nevyřazené skladové karty jejich poslední platné nákupní a prodejní ceny v uvedeném období (cena s nejvyšším datumem za uvedené období, jen platnost od, jen nevyřazené záznamy cen, ceny bez označení kategorie a u prodejních cen bez označení cenové skupiny). Při neomezeném výběru se vypisují obecné ceny i ceny vázané na partnera. Existuje-li k dané skladové kartě několik cen s různou měnou nebo sazbou DPH, vypíšou se všechny tyto kombinace (vždy jen poslední platná cena) – z důvodu optické kontroly správnosti založených cen.
Pro nákupní i pro prodejní cenu je uvedeno datum platnosti od. Ceny jsou uvedeny bez DPH, s přesností na dvě desetinná místa.
image0021
 image0022
Vstupními parametry můžete omezit počet vybraných záznamů: dokladovou řadou a rozsahem čísla položky od-do. Můžete si nechat vypsat jen ceny platné pro konkrétního partnera (nebo partnery se shodností názvu podle uvedených zanků zleva) nebo jen obecné ceny a také ty skladové karty, které nemají nákupní ani prodejní cenu založenou.
Neexistuje-li jedna z cen, bude zobrazena jako nulová s platností od 1.1.1900; neexistuje-li ani jedna z cen, řádek se zobrazí (s kódem měny „- -").

 

Import cen

List Import obsahuje tlačítko Import cen do IS KOSTKA; po jeho stisknutí systém založí nové nákupní nebo prodejní ceny s datumem platnosti podle zadaného období od a s dalšími uvedenými údaji pro import (procento DPH a kód měny). Cena se bude importovat buď jako cena s DPH nebo jako cena bez DPH (druhá cena se automaticky dopočítá; v případě, že budete importovat cenu bez DPH, můžete zvolit způsob zaokrouhlení celkové ceny (0- zaokrouhlení na celé, 2- zaokrouhlení na 2 desetinná místa, mezera nebo pomlčka („-") znamená nezaokrouhlovat). Zaokrouhlení se neprovádí v případě, že se jedná o cenu přepočítanou koeficientem (pro hlavní MJ s koeficientem různým od 1).
image0023
 image0024
Přepínačem můžete zvolit, zda budete importovat nákupní nebo prodejní ceny a také zdroj pro importované ceny:
– zapsané v tomto listu (ve sloupcích A, B, C)
– z ceníků – XLS soubory s ceníky umístěte do jednoho adresáře, celou cestu k nim zapište do buňky M6 – naimportují se pouze ty ceny, které jsou obsaženy s ceníkách v tomto adresáři – makro si otevře ceník a importuje ceny z aktuálního listu; ve spouštěcím souboru je uvedeno písmeno sloupce, ve kterém je v ceníku příslušný údaj (je-li v ceníku ve sloupci B zapsáno číslo položky, musí být ve spouštěcím souboru v buňce A7 uvedeno písmeno B, obdobně to platí i pro název a cenu.


Kontrola existence cen – při importu se provádí kontrola, zda neexistují ceny novější než právě importujete – proto je v buňce N1 uvedeno „maximální" datum 31.12.2050 pokud však tuto kontrolu nechcete provádět a potřebujete založit ceny i když existují ceny platné v budoucím období, zadejte do kontrolního datumu do jiné datum; pro případný přepis (=opravu) cen bude datum do stejné jako datum od a pokud se v tomto intervalu jednoho dne vyskytne u některých položek již existující cena, můžete zvolit, co se má udělat:
– nezaložit – nově importovaná cena se nezaloží
– přepsat – existující cena bude přepsaná nově importovaným údajem (datum platnosti se nemění).

 

Ceny obecné a na partnera

Ceny mohou být importované jako obecné nebo v návaznosto na partnera dle nastavení přepínače v oblasti A3-A4 a hodnoty v buňce B3:

pro partnera – pro ceny importované přímo z listu lze použít pouze tato volba (neexistují-li ceníky, nelze z nich přece určit název partnera)

dle ceníků – pro ceny importované z ceníků se při importu automaticky vytvoří list Ceniky (pokud neexistuje), na kterém je uveden soupis souborů obsažených v uvedeném adresáři a dá se zde nastavit, které soubory se mají zpracovat (tedy naimportovat ceny) při příštím spuštění importu. List Ceniky může být  považován za stálý list, který obsahuje:

- soubor (například "ABC 2012.xls")

- partner (převzatý z názvu souboru, po odtržení posledních čtyř znaků pro rok a přípony je to "ABC")

- příznak zpracování (1-zpracováno, 0-nezpracováno, tedy určeno k příštímu zpracování)

- poznámka (například "partner nenalezen" nebo "soubor neexistuje")

Při importu makro nejdřív projde list Ceniky a zkontroluje názvy partnerů. Pokud se někteří z partnerů v IS KOSTKA nenajdou, import se zastaví a máte tak možnost si názvy partnerů ručně opravit. Následně spustíte znovu import a pokud kontrola proběhne v pořádku, import pokračuje dál – založí se ceny vázané na partnera.

Bude-li potřeba v průběhu roku přidat další ceny pro nového partnera, ceník (nebo ceníky) si přidáte do uvedeného adresáře a název souboru doplníte na list Ceniky s příznakem 0 (tedy dosud nezpracováno, ostatní budou mít příznak 1, protože už zpracované jsou a není potřeba ceny znovu zakládat). Záznam na list Ceniky si můžete přidat ručně, pokud tak neučiníte (třeba proto, že je jich velké množství), nevadí, makro to provede za Vás (doplní názvy souborů z adresáře) s příznakem 0. Chcete-li si zkontrolovat, jaký partner je určen k danému ceníku, ponechte (nebo zapište) v listu Ceniky aspoň jeden záznam s poznámkou „partner nenalezen" (a s příznakem 1) – makro se zastaví a Vy můžete provést optickou kontrolu a případně úpravu. Pokud však naopak v adresáři nějaký soubor chybí a je v seznamu ceníků označen ke zpracování, do seznamu se při importu doplní poznámka „soubor neexistuje" (s příznakem 1).

Při importu z ceníků ale můžete nastavit přepínač pro import cen na hodnotu pro partnera (například v případě, že ceny vázané k jednomu partnerovi nebo obecné ceny máte uložené v několika různých ceníkách) – pokud však tyto ceníky nejsou zapsané na listu Ceniky. Existuje-li list Ceniky a obsahuje-li seznam všech ceníků a mají-li ceníky označené příznakem 0 uvedený název partnera, má tento partner přednost před nastavením přepínače. Jinými slovy: přepínač má význam pouze v případě, že list Ceniky neexistuje nebo neobsahuje ty názvy souborů, které chcete importovat. Pokud názvy souborů v seznamu už jsou s jiným partnerem, stačí název partnera u příslušných souborů (v listu Ceniky) odmazat a při importu se doplní podle nastavení přepínače.

 

List Ceniky slouží k ovládání importu – které ceníky se mají naimportovat (ty s příznakem 0) a ke kterému partnerovi se budou ceny vztahovat.

 

Výpis chyb

Nepodaří-li se některé ceny naimportovat do IS KOSTKA, zobrazí se informace na samostatném listu Vypis chyb. Pokud k danému datumu již záznam ceny existuje (bez ohledu na částku ceny), nová cena se nezaloží (hlášení: "nákupní/prodejní cena nezaložena (již existuje)"). Dále se vypíšou záznamy cen, které se nepodařilo naimportovat z důvodu, že nebyla nalezena odpovídající skladová karta (hlášení: "SKK neexistuje"). Nulové ceny se nezakládají (bez hlášení).

 

 

Postup

 • Při importu se spouštěcí soubor (a ani soubory ceníků) automaticky neukládá, záleží na Vás, kdy a v jaké podobě si soubor uložíte.
 • Pro výpis aktuálně platných nákupních a prodejních cen skladových karet (=zjištění cen s nejvyšším datumem) použijte tlačítko na listu Prehled cen (zadejte maximální období například od 1.1.2013 do 31.12.2050). Kromě datumů a výše cen si zde také můžete zkontrolovat, která skladová karta (například vzniklá kopírováním) nemá založenou nákupní cenu. Můžete si vybrat například všechny ceny, které máte založené pro konkrétního partnera nebo naopak k jedné skladové kartě všechny ceny, které máte založeny pro různé partnery (jedná se vždy o ceny s nejvyšším datumem za zadané období).
  Před stisknutím tlačítka nezapomeňte odstranit záznamy z předchozího výpisu; výpis lze provést jen do prázdné tabulky. Chcete-li si tento výpis uchovat, zkopírujte si celý list pod jiným názvem.
 • Pro import cen do IS KOSTKA připravte zdrojová data do listu Import spouštěcího souboru nebo zkopírujte odpovídající XLS soubory do zvoleného adresáře, Dbejte na to, aby v adresáři nebyly žádné jiné soubory než tyto ceníky a také, aby tyto ceníky byly uloženy tak, že na aktuálním listu budou zdrojová data k importu.
  Ve spouštěcím souboru na listu Import nastavte požadované parametry: datum Platnost od, přepínače Nákupní – Prodejní ceny a zdroj dat (z listu – z ceníku). Zkontrolujte zapsanou cestu k adresáři s aktuálními ceníky. Důležité je i nastavení přepínače pro import cen pro partnera (uvedeného v buňce B3) nebo dle názvů ceníků. Při importu cen z ceníků je standardně nastaven import dle názvů ceníků. Další údaje pro import se běžně měnit nebudou. Datum pro kontrolu existence cen pro otevřené období ponechte 31.12.2050.
  Na listu Ceniky nastavte příznak 0 u těch souborů, jejichž ceny chcete naimportovat.
  Po stisku tlačítka se ceny založí s datumem Platnost od; ceny se založí i v případě, že ke skladové kartě příslušná cena ve stejné výši již existuje jako poslední platná.
  Po dokončení importu uvidíte záznamy cen, které se nepodařilo naimportovat na listu Vypis chyb (neexistuje-li tento list, znamená to, že se naimportovaly všechny ceny). Na listu Ceniky můžete podle příznaku 1 zjistit, které ceníky byly již zpracovány (nebo se případně nedají zpracovat - partner nenalezen nebo soubor neexistuje).
 • Pokud k danému datumu již záznam ceny existuje (bez ohledu na částku ceny), nová cena se nezaloží (není-li nastaveno "přepsat"), to znamená, že pokud po úspěšném provedení importu následně stisknete tlačítko omylem ještě jednou, nic se neděje, další nové ceny se nezaloží, jenom se vypíšou informace na list Vypis chyb: „cena nezaložena (již existuje)" s uvedením částky té ceny, o kterou se jedná – zvlášť nákupní i prodejní cena (podle nastavení přepínače).
  Chcete-li si list Vypis chyb uložit (například pro porovnávání s dalšími výsledky), přejmenujete ho; při dalším spuštění importu by se jinak automaticky odmazal.

 

Poznámky

 • Názvy listů nepřepisujte, makro se na ně odkazuje; listy ale můžete vzájemně přemisťovat.
 • Přepisovatelné údaje (datum od, do, označení čísla databáze, procento DPH, kód měny, počet desetinných míst, cesta k aktuálnímu adresáři a přístupové jméno a heslo) jsou uloženy v pojmenovaných buňkách; je možné je přesunout (=vyjmout a vložit) do jiného místa formuláře.
 • Datumy pro období od a do zadávejte pečlivě – závisí na tom, zda se nové ceny budou importovat nebo ne.
 • Při importu cen zapsaných přímo v listu spouštěcího souboru nechte řádek pod seznamem cen prázdný – podle toho makro poznává, kde je konec tabulky s cenami.
 • Pro obecné ceny zadejte do názvu partnera klidně jen jednu pomlčku (prostředí MS Excel se zadání dvou pomlček brání); při importu se partner identifikuje podle shodnosti znaků zleva - vybere všechny partnery začínající uvedenými znaky a je-li jich víc, určí jednoho z nich.

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit potřebnou licenci. Informace podá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

V případě zájmu můžeme XLS soubor upravit tak, aby se prodejní ceny daly naimportovat  v rozlišení pro cenové skupiny nebo prodejní i nákupní ceny v rozlišení pro kategorie.AKTUALITY

Prev Next

02 Dub 2020

(SR) ošetrovné a nemocenské - COVID-19 (SR) Jak zapsat ošetrovné a nemocenské - COVID-19

V návodech je pro slovenské uživatele zapsán postup, jak zapstat ošetrovné a nemocenské v souvislosti s karanténou. více


30 Bře 2020

(CZ) Nařízená karanténa

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Nařízená karanténa" - Jak vyplnit docházku při zpracování mezd, pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu. více


30 Bře 2020

(CZ) Překážka v práci na straně zaměstnavatele

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Překážka v práci na straně zaměstnavatele" více


16 Bře 2020

Liberační daňový balíček

  Finanční správa k níže uvedenému vytvořila novou informační stránku, kde naleznete odpovědi na časté otázky: Nouzový stav (COVID-19)   Ministerstvo financí České republiky vydalo dne 16. 3. 20... více


11 Bře 2020

Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171

Do sekve Návody - Obecné byl přidán článek Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171 více


08 Bře 2020

Upgrade 7.7.171 a eUpgrade

V následujícím upgrade bude jedna zásadní změna, která se týká jeho distribuce. Doposud vám byly rozesílány e-maily s upozorněním na novou verzi, která je k dispozici ke stažení. Tento způsob bude nah... více


06 Bře 2020

(SR) Daňový kalendář Marec 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Marec 2020         více


06 Bře 2020

(ČR) Daňový kalendář Březen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Březen 2020 více


02 Bře 2020

(ČR) Zvýšení životního minima

  Od 1.4.2020 se zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Z částky životního... více


18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více